Ceturtdiena, 26. novembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Septembra mēnesis Baznīcā

Pāvestu sv
ētā Jāņa Pāvila II
un Franciska svētceļojums
pa Baltijas valstīm
Septembra mēnesi iezīmē divu pāvestu vēsturisks mūsu zemes apmeklējums. Kad 1993. gada 8. septembra rītā pāvests Jānis Pāvils II izkāpa no lidmašīnas Rīgā un noskūpstīja Latvijas zemi, viņa sveiciena vārdi bija: “Pirmais, ko es izjūtu, ierodoties jūsu Tēvijā, ir pateicība Dievam par man piešķirto dāvanu – par iespēju noskūpstīt Latvijas zemi un tikties ar tās cildeno tautu.” Kā miera svētceļnieks viņš vēlējās visus kristiešus stiprināt ticībā un cerībā, vēlreiz apliecinot, ka Evaņģēlijs ir būtiski nepieciešams tieši šajos vēsturiskajos apstākļos. Pāvests augsti novērtēja mūsu zemes kristiešu ekumeniskos centienus pēc pilnīgas Baznīcas vienības un pats vadīja ekumenisko lūgšanu Doma baznīcā.
Ciešā saistībā ar šo vēsturisko notikumu 2018. gada 24. septembrī Rīgā ieradās pāvests Francisks. Šī pāvesta Franciska vizīte notika, Latvijai un pārējām Baltijas valstīm svinot pastāvēšanas simtgadi. Pāvesta vizītes moto bija Monstra te esse Matrem! Rādi, ka esi Māte! Ar pateicību paturēsim atmiņā pāvesta svētceļojumu pie Aglonas Dievmātes, pāvesta teikto Rīgā un citviet Baltijas valstīs.
Pāvests sacīja, ka uz Latviju var attiecināt psalmu autora vārdus: “Manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē.” Latvija, dainu zeme, ir pratusi savas sāpes un vaimanas pārvērst par dziesmu un deju, spējot pārtapt par dialoga un mierpilnas satikšanās vietu.
Lūgsimies par pāvestu Francisku, lai Kungs, mūsu Dievs, kurš viņu ir aicinājis būt par Pētera pēcteci, stiprina Svētā tēva veselību un dvēseles spēkus, kalpojot svētajai Dieva Baznīcai.

Septembra mēneša aktualitātes
Kā ik gadu, pašā mēneša sākumā lūgsim svētību visiem skolēniem un pedagogiem, uzsākot jauno mācību gadu. Lai Dievs dāvā visiem ar izglītības jomu saistītajiem savu svētību un vadību!
Savukārt Baznīcas dzīvē septembra mēnesis ir zīmīgs ar vairākiem skaistiem svētkiem. Pirmā ir Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas diena, kuru svinēsim 8. septembrī, tad Svētā Krusta pagodināšanas svētkiem, kurus svinēsim 14. septembrī. 21. septembrī atzīmēsim svētā evaņģēlista Marka svētkus, bet 29. septembrī līksmosim kopā ar Debesu Baznīcu par svētajiem erceņģeļiem Miķeli, Gabrielu un Rafaelu. Šī izdevuma lappusēs varat iepazīties ar šo svētku liturģiskajiem lasījumiem, kā arī tematiskām lūgšanām.
Septembrī tiek svinētas ir vairāku izcilu svēto piemiņas dienas – pieminēsim gan pāvestu un Baznīcas doktoru svēto Gregoru Lielo, gan svēto vergu apustuli Pēteri Klaveru, gan pirmo gadsimtu mocekļus Kornēliju un Cipriānu, gan Baznīcas doktoru svēto Hieronīmu, kā arī vēl citus Dieva draugus. Godināsim Dieva svētos un piesauksim viņu aizbildniecību, lai, pateicoties viņu paraugam un lūgšanām, arī mēs paši tuvojamies Dievam un svētumam.

“Mieram tuvu” aicina
uz labdarības izsoli

Īpaši vēlos uzsvērt arī divus skaistus septembra mēneša notikumus “Mieram tuvu” komandas dzīvē.
Pirmais no tiem – mākslas darbu labdarības izsole “Mieram tuvu” atbalstam.
Arī šogad mēs organizējam šo aizraujošo notikumu, lai vāktu līdzekļus Solidaritātes fonda darbam. Šis bezpeļņas nodibinājums – Mieram
tuvu Solidaritātes fonds – darbojas jau kopš 2006. gada, un tā uzdevums ir nodrošināt, lai “Mieram tuvu” būtu pieejams arī tiem cilvēkiem, kuriem ir īpaši vajadzīgs Dieva Vārda stiprinājums, bet kuri vai nu nespēj izdevumu ie­gādāties, vai arī to vēl vienkārši nepazīst. Solidaritātes fonds gādā, lai izdevums, patei­coties sociālajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un garīdzniekiem, nonāk slimnīcās, pansionātos, cietumos, bāreņu namos un dienas centros. Ar fonda starpniecību ik mēnesi aptuveni septiņi simti “Mieram
tuvu” grāmatiņu tiek dāvinātas cilvēkiem. (Saistībā ar Covid krīzi šis skaits ir nedaudz sarucis, iepriekš bija runa pat par tūkstoti grāmatiņu ik mēnesi.)
Lai Fonds varētu darboties, tiek vākti ziedojumi. Jau vairākus gadus viens no veidiem, kā tas tiek darīts, ir izdevniecības rīkotā labdarības izstāde/izsole. Šogad jau no 1. septembra mākslas darbi, kas izsolē piedalīsies, būs apskatāmi Svētās Ģimenes Mājā (Rīgā, Klostera ielā 5), savu­kārt pati izsole notiks 17. septembrī plkst. 18 Mazajā Pils ielā 2. Ieeja jau no pulksten 17.
Pirms pasākuma, pulksten 16, notiks Svētā Mise Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā – lūgsim Dieva svētību “Mieram tuvu” izdevumam un
veidotājiem, kā arī labdarības un evaņģelizācijas aktivitātēm. Visi laipni aicināti! Izdevniecības vārdā vēlos sirsnīgi pateikties visiem māksliniekiem, kuri arī šogad ir ziedojuši lieliskus mākslas darbus izsolei, kā arī iedrošināt visus mākslas un Dieva Vārda mīļotājus noteikti šajā aizraujošajā pasākumā piedalīties.

Tēva Aleksandra Meņa Debesīm piedzimšanas
gadadiena
Jauns lūgšanu izdevums
Savukārt 9. septembrī pieminēsim izcilā pareiz­ticīgās Baznīcas priestera, teologa, rakstnieka un domātāja tēva Aleksandra Meņa Debesīm piedzimšanas trīsdesmito gadskārtu. Šajā dienā Svētās Marijas Magdalēnas draudzei sadarbībā ar izdevniecību “KALA Raksti” ir prieks aicināt visus interesentus uz piemiņas pēcpusdienu un lūgšanu krājuma “Svētī manu lūgšanu” atvēršanas svētkiem.
Virspriesterim Aleksandram bija īpaša lūgšanas žēlastība. Viņš ir sacījis: “Visai dzīvei jākalpo par sagatavošanos lūgšanai. Lūgšana cilvēkam sniedz dziļu iekšējo spēku, jo savieno ar Dievu.” Atrašanās Dieva priekšā pilnībā īstenojas lūgšanā. Un arī tēvā Aleksandrā pastāvīgi raisījās lūgšana. Viņš vienmēr bija Dieva klātbūtnē. Labi pazīstot gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcas pieredzi, tēvs Aleksandrs ar šo lūgšanu krājumu vēlas padziļināt lūgšanas apziņu un praksi, aicina lūgties gan individuāli, gan draudzes grupās.
Pasākuma laikā Svētās Ģimenes mājā būs iespējams aplūkot arī tēvam Aleksandram Meņam veltītu izstādi.

Pāvesta lūgšanu nodoms
Septembra mēnesī pāvests aicina uz lūgšanu: “Lūgsim, lai planētas resursi netiek izlaupīti, bet gan sadalīti godīgā un cieņpilnā veidā.”
Šis pāvesta lūgšanu nodoms sasaucas ar Amazones reģionam veltīto Bīskapu sinodi, kura aicināja uzņemties atbildību par planētu – mūsu kopējām mājām. Pāvests jau vairākkārt ir mudinājis pievērst uzmanību sāpīgām situācijām un smagām problēmām, kas iepriekš tikušas noklusētas.
Gan jaunajā dokumentā, gan citviet pāvests Francisks izsaka pateicību visiem, kuriem rūp ekoloģiskā situācija pasaulē, un Svētais tēvs turpina klauvēt pie sabiedrības sirdsapziņas, aicinot uzņemties atbildību par mūsu pasauli, lai nepieļautu tās iznīcināšanu mežu izciršanas, ugunsgrēku, dabas resursu ieguves un intensīvas ekspluatācijas rezultātā.
Pirms dažiem mēnešiem Vatikāns izdeva jaunu dokumentu par integrālo ekoloģiju “Rūpju par kopīgajām mājām ceļā”. Tajā visiem kristiešiem tiek piedāvātas vadlīnijas, kā kopt veselīgas attiecības ar apkārtējo vidi un visu Dieva radīto pasauli.
Dokuments atgādina pāvesta Franciska vārdus par to, ka izmest pārtiku nozīmē zagt no nabagu galda. Viņš aicina attīstīt “daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību”, aizstāvēt mazos ražotājus un taupīt dabas resursus, kā arī cīnīties pret tādām lietām kā zemju sagrābšana un lielie rūpniecības projekti, kas piesārņo vidi. Gluži pretēji, pāvests uzsver, ka ikvienai ekonomiskajai darbībai tieši ir jābūt orientētai uz piesārņojuma samazināšanu. Integrālās ekoloģijas kontekstā viņš mudina lielu uzmanību pievērst arī jūrām un okeāniem, kā arī katra cilvēka tiesībām legāli strādāt un saņemt taisnīgu atalgojumu, ar ģimeni un maternitāti savienojamai ekonomikai, tiesībām uz veselības aprūpi un klimata pārmaiņām.
Pievienosimies Svētā tēva lūgšanu nodomam, vienlaikus pateicoties Dievam par to, ka Viņš mums ir ļāvis piedzimt tik skaistā un, no ekoloģijas viedokļa raugoties, joprojām tīrā valstī. Lūgsimies un darīsim visu, kas mūsu katra spēkos, lai Latvijas skaistumu lolotu un nosargātu, nevis to iznīcinātu ar egoistisku un nesaimniecisku rīcību.
 
Vēlot svētīgu septembra mēnesi,
bīskaps Andris Kravalis

Mieram tuvu novembris 2020