Sestdiena, 27. februāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Lasījums no Atkārtotā likuma
grāmatas (At 26, 16-19)
Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Šodien Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis, lai tu pildītu šos baušļus un likumus un tos ievērotu, un izpildītu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.
Šodien tu esi izvēlējies Kungu, lai Viņš būtu tavs Dievs un lai tu staigātu Viņa ceļus un sargātu Viņa baušļus, priekšrakstus un likumus, un klausītu Viņa pavēlēm. Un Kungs šodien ir izvēlējies tevi, lai tu būtu Viņam īpaša tauta, kā Viņš tev bija sacījis, un lai tu sargātu visus Viņa baušļus. Un Viņš tevi paaugstinās pāri visām tautām, kuras ir radījis savai slavai, vārdam un godam, lai tu būtu svēta tauta Kungam, savam Dievam, kā Viņš to ir teicis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 119 (118)
Refrēns: Svētīgi ir tie, kas klausa Dievam.

Svētīgi tie, kas bez traipa staigā savu ceļu
un dzīvo pēc Kunga baušļiem.
Svētīgi tie, kas Viņa pamācības sargā,
no visas sirds Viņu meklē. R.

Tu esi pavēlējis stingri
sargāt Tavus likumus.
Kaut mani ceļi uz to vien vestu,
ka es ievērotu Tavus likumus! R.

Es Tev pateikšos no tīras sirds
par to, ka iemācījos Tavas taisnības spriedumus.
Tavus aizrādījumus es sargāšu:
nekad neatstāj mani! R.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!
Lūk, tagad ir īstais laiks,
lūk, tagad ir pestīšanas diena.
Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 43-48)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: “Tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku.”
Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kurš ir Debesīs, jo Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem.
Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda tad jums pienākas alga? Vai tad arī muitnieki tā nedara?
Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai tad arī pagāni tā nedara?
Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu februāris 2021. Vāka foto.