Trešdiena, 23. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Lasījums no Radīšanas
grāmatas (Rad 15, 1-12.17-18)
Tajās dienās Ābramam parādības laikā atklājās Kunga vārds: “Nebīsties, Ābram! Es esmu tavs aizstāvis, un tava alga būs ļoti liela.” Un Ābrams sacīja: “Kungs Dievs, ko Tu man dosi? Es staigāju apkārt bez bērniem, un mana nama mantinieks būs damaskietis Eliezers.” Un Ābrams atkal teica: “Redzi, Tu man nedevi pēc­nācēju, un, lūk, pie manis dzimušais kalps kļūs mans mantinieks.”
Bet tad, lūk, viņam atklājās Kunga vārds: “Šis nebūs tavs mantinieks, bet tas, kas nāks no tavām miesām, tas būs tev par mantinieku.” Un, izvedis viņu ārā, Kungs sacīja viņam: “Paskaties uz debesīm un saskaiti zvaigznes, ja vari!” Tad Viņš teica: “Tik daudz būs tavu pēcnācēju.” Ābrams ieticēja Kungam, un tas viņam tika ie­skaitīts kā taisnīgums.
Un Kungs viņam sacīja: “Es esmu Kungs, kas tevi izvedu no Ūras Kaldejā, lai tev dotu šo zemi un tu saņemtu to īpašumā.” Bet Ābrams teica: “Kungs Dievs, no kurienes es varu zināt, ka es to iegūšu īpašumā?” Atbildot Kungs sacīja: “Paņem man trīsgadīgu govi, trīsgadīgu kazu un triju gadu jēru, kā arī ūbeli un balodi!” Paņēmis to visu, Ābrams pārcirta tos vidū uz pusēm un abas daļas salika vienu pret otru, bet putnus nepārdalīja. Un pie no­kautajiem dzīvniekiem salidoja putni, bet Ābrams tos at­gaiņāja nost.
Un, kad saule laidās uz rietu, Ābramam uznāca dziļš miegs, un, lūk, viņu pārņēma lielas un tumšas izbailes. Bet, kad saule bija norietējusi, iestājās bieza tumsa un parādījās dūmi it kā no cepļa un uguns it kā liesmojoša lāpa un izgāja starp sa­dalītajiem dzīvniekiem. Tajā dienā Kungs noslēdza derību ar Ābramu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 105 (104)
Refrēns: Dievs atceras savu derību.
vai: Alleluja!

Teiciet Kungu un piesauciet Viņa vārdu,
Viņa darbus sludiniet pagānu ļaudīm!
Dziediet Viņam un spēlējiet Viņam,
stāstiet par visiem Viņa brīnumu darbiem! R.

Lepojieties ar Viņa svēto vārdu,
lai priecājas to sirds, kuri meklē Kungu.
Meklējiet Kungu un Viņa vareno spēku,
meklējiet vienmēr Viņa vaigu! R.

Jūs, Ābrahama dzimums, Viņa kalpi,
Jēkaba dēli, Viņa izvēlētie.
Viņš ir Kungs, mūsu Dievs;
Viņa spriedumi skar visu zemi. R.

Uz mūžiem Viņš atceras savu derību,
solījumu, ko deva uz tūkstošiem paaudžu;
derību, ko ar Ābrahamu noslēdza,
un savu zvērestu, ko deva Īzākam. R.

Alleluja.
Palieciet manī, un Es jūsos,
kas paliek manī,
tas nes bagātīgus augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 7, 15-20)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Sargieties no viltus praviešiem, kas nāk pie jums avju ādās, bet iekšienē ir plēsīgi vilki!
Pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Vai tad no ērk­šķiem tiek novāktas vīnogas, vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet slikts koks nes sliktus augļus.
Labs koks nevar nest sliktus augļus, un slikts koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nedod labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu jūnijs 2021