Pirmdiena, 25. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību
8. diena


Izlīgt ar visu radīto

“Lai mans prieks būtu jūsos,
un lai jūsu prieks būtu pilnīgs.”
(Jņ 15, 11)


Kol 1, 15-20 Viss pastāv Viņā

Mk 4, 30-32 Tik mazs kā sinepju sēkliņa

Pārdomām
Vēstulē kolosiešiem ietvertā himna Kristum mūs aicina dziedāt slavas dziesmu par Dieva pestīšanu, kas ietver Visumu. Krustāsistajā un augšām­celtajā Kristū ir atvērts izlīguma ceļš: pat radībai ir apsolīta Dzīvības un Miera nākotne. Ar ticības acīm mēs redzam, ka Dieva valstība ir pavisam tuva, bet vienlaikus joprojām maza realitāte, tik tikko saskatāma, gluži kā sinepju sēkliņa. Un tomēr tā aug. Pat mūsu skumju pilnajā pasaulē Augšāmceltā Gars darbojas. Viņš mūs mudina uzņemties atbildību kopā ar visiem labas gribas cilvēkiem, nenogurstoši meklēt taisnīgumu un mieru un no jauna darīt zemi apdzīvojamu visām radībām. Mēs iesaistāmies Gara darbā, lai visā pilnībā radība var turpināt slavēt Dievu. Ja daba cieš, ja cilvēki ir satriekti, augšāmceltā Kristus Gars ne tikai mums neļauj zaudēt drosmi, bet turklāt mūs mudina, lai kopā ar Viņu iesaistāmies Viņa dziedināšanas darbā. Kristus dāvātā jaunā Dzīvība, lai arī cik apslēpta, ir cerības gaisma daudziem. Tā ir vispārēja izlīguma avots, un tajā pastāv prieks, kas nāk no citurienes. “Lai mans prieks būtu jūsos, un lai jūs prieks būtu pilnīgs.” (Jņ 15, 11)
“Vai tu vēlies svinēt jauno dzīvību, kuru dāvā Kristus Svētajā Garā, un vai vēlies ļaut, lai šī dzīvība mājo tevī, starp mums, Baznīcā, pasaulē un visā radībā?”
(Tezē kopienas dibinātāju raksti)

Lūgšana
Trīskārt Svētais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka esi mūs radījis un ka esi mūs mīlējis. Mēs Tev pateicamies par Tavu klātbūtni mūsos un radībā. Lai Tavs cerības skatiens uz pasauli kļūst par mūsu skatienu. Tad mēs varēsim darboties tādas pasaules labā, kurā uzplaukst taisnīgums un miers, Tava vārda slavai.