Pirmdiena, 25. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 22, 3-16)
Tajās dienās Pāvils sacīja ļaudīm: “Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzis šajā pilsētā, pie Gamaliēla kājām saņēmis izglītību saskaņā ar tēvu Likumu, dedzīgs Dieva kalps, tāds, kādi arī jūs visi šodien esat. Es vajāju šo ceļu līdz pat nāves spriedumam, sa­siedams un nododams cietumos vīriešus un sievietes, kā to var apliecināt augstais priesteris un visi vecākie. No viņiem es saņēmu vēstules brāļiem un devos uz Damasku, lai arī tos, kas tur bija, sasietus atvestu uz Jeruzalemi sodīšanai.
Bet notika, ka, man ejot un tuvojoties Damaskai, pēkšņi ap dienas vidu mani apspīdēja spoža gaisma no debesīm, un es pakritu pie zemes un izdzirdēju balsi, kas man sacīja: “Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?” Bet es atbildēju: “Kungs, kas Tu esi?” Un Viņš man sacīja: “Es esmu Jēzus Nācarietis, ko tu vajā.” Tie, kas bija ar mani, gaismu gan redzēja, tomēr Tā balsi, kurš ar mani runāja, nedzirdēja. Un es sacīju: “Ko man darīt, Kungs?” Bet Kungs man teica: “Celies un ej uz Damasku, un tur tev tiks pateikts, kas tev būs jādara.” Bet, tā kā šīs gaismas spilgtuma dēļ es vairs nevarēju redzēt, pavadoņi mani veda aiz rokas, un tā es nonācu Damaskā.
Bet Ananijs, kāds vīrs, kurš uzticīgi ievēro Likumu un par kuru visi turienes jūdi deva labu liecību, atnāca pie manis un, piegājis klāt, man sacīja: “Saul, brāli, topi redzīgs!” Un es tajā pašā brīdī viņu uzlūkoju. Bet viņš sacīja: “Mūsu tēvu Dievs tevi ir izraudzījis, lai tu saprastu Viņa gribu un ieraudzītu Taisnīgo, un dzirdētu balsi no Viņa mutes, jo tu būsi Viņa liecinieks visu ļaužu priekšā tajā, ko tu redzēji un dzirdēji.
Un kāpēc tagad vilcinies? Celies, pieņem Kristību un mazgājies no saviem grēkiem, piesaucot Viņa vārdu!”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
vai: Apd 9, 1-22

Psalms 117 (116)
Refrēns: Sludiniet Evaņģēliju visām tautām!
vai: Alleluja!

Teiciet Kungu, visas tautas,
slavējiet Viņu, visi ļaudis! R.

Jo liela ir Viņa žēlsirdība pār mums,
un Kunga uzticība pastāv mūžam. R.

Alleluja.
Ne jūs mani izvēlējāties,
bet Es jūs izvēlējos,
lai jūs ietu un nestu augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 16, 15-18)
Pēc savas augšāmcelšanās, parādījies tiem vienpadsmit, Jēzus sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai! Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts, bet, kas neticēs, tas tiks pazudināts.
Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās, ņems rokās čūskas, un, ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas, un tiem kļūs labi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.