Otrdiena, 2. marts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 1, 10.16-20)
Klausieties Kunga Vārdu jūs, Sodomas lielvīri, mūsu Dieva Likumam atveriet ausis jūs, Gomoras ļaudis!
“Mazgājieties, esiet tīri! Aizvāciet prom no manām acīm savu darbu ļaunumu!
Beidziet nekrietni rīkoties, mācieties darīt labu – meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajam, at­balstiet bāreni, aizstāviet atraitni! Tad nāciet, spriedīsim tiesu!” saka Kungs.
“Kaut arī jūsu grēki būtu kā karmīns, tie kļūs balti kā sniegs, un, kaut arī tie būtu sarkani kā purpurs, tie kļūs kā vilna.
Ja jūs iegribēsiet un paklausīsiet, jūs baudīsiet zemes labumus, bet, ja pretosieties un mani ievedīsiet dusmās, tad jūs aprīs zobens. Jo Kunga mute tā ir teikusi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 50 (49)
Refrēns: Pestīšanu Dievs dāvās taisnīgajiem.

Es nevainošu tevi par taviem upuriem,
jo tavi dedzināmie upuri
ir vienmēr manā priekšā.
Es neņemšu teļu no tava nama,
nedz arī āžus no tava ganāmpulka. R.

Kāpēc tu daudzini manus baušļus
un ar savu muti piemini manu derību?
Pamācības tu ienīdi
un manus vārdus aizmeti
projām aiz sevis. R.

Tu to darīji, bet Es klusēju.
Tu domāji, ka esmu tev līdzīgs?
Kas nesīs slavas upuri, tas godinās mani,
un, kas neaptraipīts staigā ceļu,
tam Es rādīšu Dieva pestīšanu. R.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!
Atmetiet visas savas noziedzības un grēkus
un veidojiet sev jaunu sirdi un jaunu garu!
Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 23, 1-12)
Tajā laikā Jēzus runāja ļaudīm un saviem mācekļiem, sacīdams: “Mozus krēslā ir apsēdušies Rakstu zinātāji un farizeji. Tāpēc visu, ko viņi jums saka, dariet un ņemiet vērā, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo viņi gan saka, bet paši nedara. Viņi sasien smagas un nepanesamas nastas un uzkrauj tās cilvēkiem plecos, bet paši negrib pat ar pirkstu tās kustināt. Un visus savus darbus viņi dara tāpēc, lai ļaudis tos redzētu: viņi taisa platākas lūgšanu siksnas un pagarina pušķus pie drēbēm, mīl pirmās vietas mielastos un pirmos sēdekļus sinagogās. Viņiem patīk tikt sveicinātiem tirgus laukumos un no ļaudīm saukties par “rabbi”.
Bet jūs neļaujiet sevi saukt par “rabbi”, jo tikai viens ir jūsu Mācītājs, bet jūs visi esat brāļi. Un nevienu nesauciet virs zemes par tēvu, jo tikai viens ir jūsu Tēvs, kas ir Debesīs. Un nepiekrītiet sevi saukt par mācītājiem, jo viens ir jūsu Mācītājs – Kristus.
Kas ir lielākais starp jums, tas lai ir jūsu kalps! Bet, kas sevi paaugstinās, tas tiks pazemināts, un, kas sevi pazeminās, tas tiks paaugstināts.”
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu marts 2021. Vāka foto.