Ceturtdiena, 15. aprīlis
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 5, 27-33)
Tajās dienās, kad svētnīcas kalpi bija atveduši apustuļus un nostādījuši Augstās padomes priekšā, virspriesteris viņiem jautāja, sacīdams: “Vai tad mēs jums stingri neaizliedzām mācīt Jēzus vārdā? Bet jūs, lūk, piepildījāt Jeruzalemi ar savu mācību un gribat novirzīt uz mums šī cilvēka asinis.”
Bet Pēteris un apustuļi atbildot sacīja: “Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs uzmodināja Jēzu, kuru jūs nonāvējāt, piesitot pie krusta koka. Dievs Viņu paaugstināja ar savu labo roku par Valdnieku un Pestītāju, lai Izraēlim dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Un mēs esam liecinieki šiem vārdiem, kā arī Svētais Gars, ko Dievs deva tiem, kas Viņam paklausa.”
To dzirdot, tie iedegās dusmās un gribēja viņus nogalināt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Dievs, uzklausi mūsu lūgšanu!
vai: Alleluja!

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu! R.

Bet Kunga vaigs ir vērsts pret tiem,
kas dara ļaunu,
lai iznīcinātu viņu piemiņu virs zemes.
Taisnīgie sauca, un Kungs viņus uzklausīja
un atbrīvoja viņus no visām bēdām. R.

Kungs ir tuvu tiem, kas satriekti sirdī,
un Viņš atpestīs tos, kas salauzti garā.
Taisnīgajiem ir daudz ciešanu,
bet no visām tām Kungs viņus atbrīvos. R.

Alleluja.
Tom, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji, –
svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 3, 31-36)
Tajā laikā Jēzus sacīja Nikodēmam: “Kas nāk no augšienes, tas valda pār visiem. Kas nāk no zemes, tas pieder zemei un runā par zemi. Kas nāk no Debesīm, tas ir pār visiem. Un Viņš liecina par to, ko redzēja un dzirdēja, bet neviens Viņa liecību nepieņem. Kas Viņa liecību pieņēma, tas skaidri norādīja, ka Dievs ir patiess. Jo Tas, kuru Dievs sūtīja, runā Dieva vārdus, tā kā Garu Viņš dod bez mēra.
Tēvs mīl Dēlu un Viņa rokās ir atdevis visu. Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīve; bet, kas Dēlam netic, tas neredzēs dzīvi un pār viņu paliek Dieva dusmas.”
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.