Sestdiena, 5. decembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 30, 19-21.23-26)
Tā saka Kungs Dievs, Izraēļa Svētais: “Sionas tauta, kas dzīvo Jeruzalemē, tu vairs gauži ne­raudā­si. Viņš žēlodams apžēlos tevi, kad tu sauksi; tiklīdz Viņš sadzirdēs, Viņš atbildēs tev.
Kungs gan dos jums bēdu maizi un ciešanu ūdeni, tomēr tavs Skolotājs no tevis vairs neslēpsies un tavas acis redzēs tavu Mācītāju. Tavas ausis dzirdēs aiz muguras brīdinātāja vārdus: “Te ir ceļš, ejiet pa to!” – ja jūs būsiet novirzījušies pa labi vai pa kreisi.
Un Viņš dos lietu tavai labībai, kuru tu būsi iesējis zemē, un maize no zemes augļiem būs laba un sātīga. Tavi ganāmpulki ganīsies tajā dienā plašās ganībās, un tavi vērši un ēzeļi, kas apstrādā zemi, ēdīs sajauktu mistru, kas izvētīts ar vētekli.
Uz visiem augstajiem kalniem un uz visiem augstākajiem pakalniem būs tekošu ūdeņu strauti daudzu bojāejas dienā, kad kritīs cietokšņi. Un mēness gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septiņkārtīga kā septiņu dienu gaisma tajā dienā, kad Kungs pārsies savas tautas ievainojumus un sadziedēs tai cirstās brūces.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 147 (146)
Refrēns: Svētīgi ir tie, kas gaida Kungu!
vai: Alleluja!

Slavējiet Kungu,
jo labi ir dziedāt mūsu Dievam,
jauki ir teikt slavas dziesmu.
Kungs Jeruzalemi atkal uzcels
un Izraēli pulcinās kopā. R.

Viņš mierina tos, kas satriekti sirdī,
un sadziedē viņu brūces.
Viņš skaita zvaigžņu pulkus
un tās visas zina saukt vārdā. R.

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā,
Viņa gudrībai nav mēra.
Lēnprātīgos Kungs atbalsta,
bet grēciniekus pazemo līdz zemei. R.

Alleluja.
Kungs ir mūsu tiesnesis,
likumdevējs un karalis,
Viņš nāks mūs atpestīt.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 35–10, 1.6-8)
Tajā laikā Jēzus pārstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības Evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un kaites. Bet, redzēdams ļaužu pulkus, Viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!”
Pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, Viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas kaites un visas slimības. Šos divpadsmit Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams: “Ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.” Dziediniet slimos, augšāmceliet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu decembris 2020