Ceturtdiena, 26. novembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa
atklāsmes grāmatas
(Atkl 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a)
Es ieraudzīju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, viņam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa godības. Un viņš iesaucās skaļā balsī, sacīdams: “Ir kritusi, kritusi lielā Babilona un kļuvusi par ļauno garu mājokli un par ikviena nešķīstā gara mitekli, un par ikviena nešķīsta un nīstama zvēra mitekli.”
Un viens stiprs eņģelis pacēla akmeni, lielu kā dzirnakmens, un iemeta jūrā, sacīdams: “Tā ar sparu tiks mesta šī lielā pilsēta Babilona un vairs nebūs atrodama. Un cītaristu un spēlētāju, un stabulētāju, un taurētāju balss tevī vairāk nebūs dzirdama, un nevienas mākslas neviens meistars tevī vairs nebūs atrodams, un malšanas troksnis tevī nebūs vairs dzirdams, un lāpas gaisma tevī vairs nespīdēs, un līgavaiņa un līgavas balss tevī vairs nebūs dzirdama, jo tavi tirgotāji bija zemes valdītāji un tavās burvībās nomaldījās visas tautas.”
Pēc tam es izdzirdēju it kā liela pūļa skaļu balsi runājam debesīs: “Alleluja! Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam, jo patiesi un taisnīgi ir Viņa lēmumi; jo Viņš notiesāja Lielo Netikli, kura samaitāja zemi savā netiklībā, un atprasīja savu kalpu asinis no viņas rokām!” Un atkal tie sacīja: “Alleluja! Un dūmi no viņas celsies mūžu mūžos!”
Un man viņš sacīja: “Raksti: svētīgi tie, kas ielūgti Jēra kāzu mielastā!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 100 (99)
Refrēns: Svētīgi, kas ņem dalību Dieva valstībā.

Gavilējiet Kungam, visa zeme,
kalpojiet Kungam ar prieku,
Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm! R.

Ziniet, ka Kungs ir Dievs:
Viņš mūs ir radījis, mēs piederam Viņam,
Viņa tauta un Viņa ganību avis. R.

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,
ar himnām – Viņa pagalmos,
slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu! R.

Jo Kungs ir labvēlīgs,
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,
un Viņa uzticība –
uz paaudžu paaudzēm. R.

Alleluja.
Skatieties un paceliet galvu,
jo jūsu pestīšana tuvojas!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 20-28)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Bet, kad jūs redzēsiet, ka Jeruzalemi aplenc karaspēks, tad ziniet, ka ir pienākusi tās izpostīšana. Tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, un tie, kas ir pilsētas vidū, lai dodas projām, un tie, kas ir ārā, lai neieiet tajā. Jo šīs ir atmaksas dienas, lai piepildītos viss, kas ir rakstīts.
Bēdas grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās! Jo lieli spaidi būs virs zemes un dusmas pār šo tautu, un viņi kritīs no zobena un tiks aizvesti gūstā uz visām tautām. Un Jeruzalemi mīdīs pagāni, līdz beigsies pagānu laiki.
Un būs zīmes uz saules un mēness, un zvaigznēm, bet virs zemes tautu satraukums neizpratnē par jūras un viļņu krākšanu. Ļaudis sastings bailēs, gaidot to, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti.
Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu atnākam mākonī ar lielu godu un varu. Bet, kad tas sāks izpildīties, skatieties un paceliet galvu, jo tuvojas jūsu pestīšana.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu novembris 2020