Ceturtdiena, 15. aprīlis
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.
Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ.
Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību.
Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.
Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.
Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena vakara lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu vakara lūgšanu. 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Dievs, vislabais Debesu Tēvs, es slavēju Tevi, jo Tavai žēlsirdībai nav robežu. Es pateicos par visu, ko Tava apredzība man sūta. Tu vienīgais esi labs, taisnīgs un svēts, tādēļ kopā ar visiem ticīgajiem es pielūdzu un godinu Tevi.
Es neesmu pelnījis, ka Tu, Kungs, mani iepriecinātu vai apmeklētu, jo daudzkārt esmu grēkojis pret Tevi. Man pienākas Tavā priekšā pazemīgi atzīt un apraudāt savus grēkus, lai izlūgtos piedošanu. Kungs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!
Rīkojies ar mani, Kungs, saskaņā ar savu labsirdību un ne pēc manu grēku daudzuma. Piešķir man žēlastību, lai es uzvarētu savas vājības un lai censtos pēc tā, kas Tev ir patīkams un mīļš.
Es novēlu Tev, Kungs, visus savus paveiktos darbus, kaut gan to ir maz un tie paši ir ne­pilnīgi, – lai Tu tos izlabotu un svētītu, lai Tu tos žēlīgi pieņemtu un darītu labākus, bet mani, savu kalpu, lai vadītu ceļā uz pestīšanu. Es novēlu Tev, Kungs, arī visu dievbijīgo cilvēku rūpes, manu vecāku, brāļu un draugu un visu to cilvēku vajadzības, kas man vai citiem Tavas mīlestības dēļ ir labu darījuši.
Es lūdzu arī par tiem, kas man ir pāri darījuši, un arī par tiem, kurus es pats esmu apbēdinājis vai ieļaunojis, – piedod mums visiem mūsu grēkus.
Raugies, Kungs, uz savu svēto Baznīcu, dāvā visiem saviem bērniem savu aizsardzību un žēlastību, lai viņi paliktu Tev uzticīgi un sasniegtu mūžīgo dzīvi. Amen.