Piektdiena, 14. maijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Novenna Dieva Svētā Gara godam

Pēc deviņām dienām svinēsim Vasarsvētkus – dienu, kad pieminam to, ka Svētais Gars tika dāvāts Baznīcai un ikvienam Baznīcas bērnam. Šodien esam aicināti vienoties novennas lūgšanā, lai sagatavotos Svētā Gara nonākšanas svētkiem un piedzīvotu jaunus Vasarsvētkus. Lūgsimies šo lūgšanu deviņas dienas, iekļausim tajā paši sevi, savus mīļos, svēto Dieva Baznīcu un visu pasauli, īpaši lūdzot Svētā Gara žēlastības tiem, kam tās šobrīd visvairāk vajadzīgas.

Himna
Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību dāvātāj!
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.

Par Aizstāvi Tu cildināts
Un Dieva tautai dāvināts.
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības Gars.

Ar septiņveida dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.

No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.

Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un Debess laimi mantojam.

Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dieva Dēlam vienīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Amen.

Lūgsimies!
Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un savas mīlestības uguni tajās iededz!
Dievs, kas saviem apustuļiem atsūtīji Svēto Garu, uzklausi savu ļaužu dievbijīgās lūgšanas un tos, kam esi dāvājis ticību, apveltī ar savu mieru.
Dievs, Tu zini visu un pazīsti mūsu domas un gribu, šķīstī mūsu sirdi ar Svētā Gara spēku, lai mēs varam Tevi pienācīgi mīlēt un slavēt.
Dievs, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar Svētā Gara gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr, saņemot Svētā Gara žēlastības.
Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā, esi mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs, saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...