Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Ezras grāmatas sākums (Ezr 1, 1-6)
Persiešu ķēniņa Kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītos ar Jeremija muti sacītais Kunga vārds, Kungs pamudināja persiešu ķēniņa Kīra garu, un tas izsūtīja pa visu savu valsti pavēli, arī rakstveidā, sacīdams: “Tā saka Kīrs, persiešu ķēniņš: visas zemes valstis man ir atdevis Kungs, Debesu Dievs. Un Viņš man pavēlēja uzbūvēt Viņam namu Jeruzalemē, kas atrodas Jūdejā. Ja no visas Viņa tautas ir vēl kāds jūsu vidū, tad lai viņa Dievs ir ar viņu un lai viņš dodas uz Jeruzalemi, kas ir Jūdejā, un lai būvē Kunga, Izraēļa Dieva, namu: tas ir Dievs, kurš ir Jeruzalemē. Un visiem pāri palikušajiem visās vietās, kur vien viņi vēl dzīvo, lai palīdz turienes ļaudis ar sudrabu un zeltu, un īpašumiem, un lopiem, kā arī ar brīvprātīgiem ziedojumiem Dieva svētnīcas labā, kas ir Jeruzalemē.” Un tā cēlās Jūdas un Benjamīna dzimtu vecākie un priesteri, un levīti, un katrs, kura garu Dievs bija pamudinājis, lai dotos būvēt Kunga svētnīcu, kas bija Jeruzalemē. Un visi apkārtējie ļaudis stiprināja viņu rokas ar sudraba un zelta traukiem, ar mantām, lopiem un iemaksām, neskaitot brīvprātīgos ziedojumus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 126 (125)
Refrēns: Kungs ir darījis mums lielas lietas.
Kad Kungs atbrīvoja Sionas gūstekņus,
mēs bijām kā sapnī.
Tad mūsu mute pildījās ar prieku
un mūsu mēle – ar gavilēm. R.

Tad tautas runāja savā starpā:
“Kungs ir darījis tiem lielas lietas.”
Kungs ir darījis mums lielas lietas,
mēs kļuvām līksmi. R.

Kungs, liec atgriezties mūsu gūstekņiem
līdzīgi strautiem dienvidu zemē!
Kas sēj ar asarām,
tie pļaus ar gavilēm. R.

Viņi raudādami gāja projām,
nesot sēklu sējai,
bet atpakaļ viņi nāks ar gavilēm,
nesot savus labības kūļus. R.

Alleluja.
Jūsu gaisma lai tā spīd ļaužu priekšā,
ka tie redzētu jūsu labos darbus
un slavētu jūsu Tēvu, kas ir Debesīs!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 8, 16-18)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Neviens, iededzis sveci, neapsedz to ar trauku, nedz arī liek zem gultas, bet gan liek to svečturī, lai ienācēji redzētu gaismu. Jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas netiktu uzzināts un nenāktu atklātībā. Tāpēc ņemiet vērā to, ko dzirdat! Jo, kam ir, tam tiks dots; bet, kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas viņam liekas, ka pieder.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.