Dieva Vārds šodienai:
24.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 31, 31-34)
“Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “un Es noslēgšu ar Izraēļa namu un ar Jūdas namu jaunu derību. Ne tādu kā derība, ko Es noslēdzu ar viņu tēviem tajā dienā, kad viņus ņēmu pie rokas, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi lauza šo derību, lai gan Es biju viņu valdnieks,” saka Kungs. “Bet derība, ko Es noslēgšu ar Izraēļa namu pēc šīm dienām, būs tāda,” saka Kungs, “Es ielikšu savu likumu viņos pašos un ierakstīšu to viņu sirdī. Un Es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta. Un cilvēks vairs nemācīs savu tuvāko, un neviens – savu brāli, sacīdams: “Iepazīsti Kungu!” – jo viņi visi no liela līdz mazam mani pazīs,” saka Kungs, “tādēļ, ka Es apžēlošos par viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vai: Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 10, 11-18)
Un katrs priesteris gan ik dienas stāv, kalpodams un bieži upurēdams tos pašus upurus, kas nekad nespēj izdeldēt grēkus. Bet Viņš, vienu upuri par grēkiem upurējis, mūžīgi sēž pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr Viņa ienaidnieki tiks likti par pameslu Viņa kājām. Jo ar vienu upuri Viņš uz mūžiem padarīja pilnīgus svētdarāmos. Bet arī Svētais Gars mums liecina, jo Viņš pēc tam ir sacījis: “Šī ir tā derība, ko Es pēc tām dienām ar viņiem nodibināšu, saka Kungs. Es savus likumus likšu viņu sirdī un ierakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un netaisnību Es vairs nepieminēšu.” Bet, kur tie piedoti, tur vairs nav upuru par grēkiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 110(109)
Refrēns: Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.
Sacīja Kungs manam Kungam:
“Sēdies man pa labai rokai,
kamēr Es nolikšu tavus ienaidniekus
par tavu kāju pameslu.” R.

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:
“Valdi savu ienaidnieku vidū!” R.

Tava tauta būs uzticīga
tava karagājiena dienā;
svētajos kalnos no rītausmas klēpja
Es dzemdināju tevi kā rasu. R.

Alleluja.
Un, lai gan bija Dēls, Viņš mācījās paklausību ciešanās,
un, padarīts pilnīgs, Viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu
visiem tiem, kas Viņam paklausa.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 14, 22-25)
Jēzus, viņiem ēdot, paņēma maizi, svētīja to, lauza, deva viņiem un sacīja: “Ņemiet, šī ir mana Miesa.” Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: “Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas. Patiesi, Es jums saku, ka Es vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad Es to no jauna dzeršu Dieva valstībā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.