Dieva Vārds šodienai:
23.septembris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam (1 Tim 3, 1-13)
Tie ir patiesi vārdi – kas tiecas pēc bīskapa amata, tas ilgojas pēc laba darba. Tāpēc bīskapam ir jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, sātīgam, gudram, cienījamam, viesmīlīgam, tādam, kas prot mācīt, nedzērājam, ne kauslim, bet gan savaldīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam, bet labam sava nama pārvaldniekam, kas bērniem iemācījis paklausību un godbijību. Bet, ja kāds neprot valdīt pats savu namu, kā tad viņš spēs rūpēties par Dieva Baznīcu? Viņš nedrīkst būt nesen kristītais, lai, pacēlies lepnībā, nekristu velna pazudināšanā. Viņam ir jābūt labai slavai arī pie tiem, kas ir ārpusē, lai viņš nekristu negodā un velna slazdos. Tāpat arī diakoniem jābūt godājamiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna lietotājiem, ne negodīgas peļņas kāriem, bet tādiem, kas ticības noslēpumu patur tīrā sirdsapziņā. Bet arī viņi vispirms lai tiek pārbaudīti un tikai tad lai kalpo, ja tiem nav pārkāpumu. Līdzīgi arī sievietēm ir jābūt cienījamām, ne mēlnesīgām, sātīgām, visās lietās uzticīgām. Diakoni lai ir vienas sievas vīri, kas labi pārvalda savus bērnus un savus namus, jo tie, kas būs labi kalpojuši, iegūs sev goda vietu un lielu drošību ticībā, kas ir Kristū Jēzū. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 101 (100)
Refrēns: Es staigāšu tīru ceļu.
Es dziedāšu par žēlsirdību un taisnību,
Tev, Kungs, es dziedāšu.
Es staigāšu tīru ceļu.
Kad Tu nāksi pie manis? R.

Sava nama vidū es staigāšu sirds skaidrībā.
Savā priekšā es neturēšu netaisnu lietu
un ienīdīšu to, kas dara pārkāpumus,
viņam nebūs vietas pie manis. R.

Es izdeldēšu to, kas slepus aprunā savu tuvāko,
un necietīšu to,
kam ir lepna acs un uzpūtīga sirds.
Manas acis raudzīsies uz šīszemes uzticīgajiem,
lai viņi sēdētu kopā ar mani;
man kalpos tas, kas staigā tīru ceļu. R.

Alleluja.
Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū,
un Dievs ir apmeklējis savus ļaudis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 7, 11-17)
Tajā laikā Jēzus devās uz pilsētu, vārdā Naima, un Viņam līdzi gāja Viņa mācekļi un daudz ļaužu. Un, kad Viņš tuvojās pilsētas vārtiem, tajā brīdī tika iznests ārā mirušais, kas bija vienīgais dēls savai mātei. Viņa bija atraitne, un no pilsētas viņai līdzi nāca daudz ļaužu. Sievieti redzot, Kungs iežēlojās par viņu un sacīja tai: “Neraudi!” Un, piegājis klāt, Viņš pieskārās nestuvēm, un nesēji apstājās. Tad Viņš sacīja: “Jaunekli, Es tev saku: celies!” Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt. Un Jēzus to atdeva viņa mātei. Bet visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu, sacīdami: “Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū,” – un: “Dievs ir apmeklējis savu tautu.” Un šī ziņa par Viņu izplatījās pa visu Jūdeju un visu apkārtējo apvidu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.