Dieva Vārds šodienai:
22.janvāris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Samuēla pirmās grāmatas (1 Sam 9, 1a-4.17-19; 10, 1a)

Bija kāds varens karotājs no Benjamīna cilts, vārdā Kišs. Viņam bija stalts un skaists dēls, vārdā  Sauls, un starp Izraēļa dēliem neviens nebija skaistāks par viņu. Augumā viņš galvas tiesu sniedzās pāri visiem ļaudīm. Saula tēvam Kišam bija pazudušas ēzeļmātes, un Kišs sacīja savam dēlam Saulam: “Paņem sev līdzi kādu no puišiem un piecēlies ej meklēt ēzeļmātes!” Viņi pārgāja pāri Efraima kalnājam un Šališas zemei, bet tās neatrada. Tad viņi pārstaigāja Šalimas novadu, bet arī tur to nebija. Viņi nonāca Jemini zemē, tomēr arī tur tās nemanīja. Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, Kungs viņam sacīja: “Lūk, vīrs, par kuru Es tev teicu. Viņš valdīs manu tautu.” Pa to laiku Sauls piegāja pie Samuēla vārtos un sacīja: “Parādi man, lūdzu, kur ir redzētāja nams.” Un Samuēls atbildēja Saulam, sacīdams: “Es pats esmu redzētājs. Kāp man līdzi kalnā! Šodien jūs ēdīsiet kopā ar mani, bet rīt es tevi atlaidīšu un atklāšu tev visu, kas ir tavā sirdī.” Tad Samuēls paņēma trauciņu ar eļļu un izlēja to pār viņa galvu, un, viņu noskūpstījis, sacīja: “Redzi, Kungs tevi ir svaidījis par valdnieku savai tautai Izraēlim. Un tu valdīsi pār Kunga tautu un atbrīvosi to no ienaidnieku rokas, kuri tai ir visapkārt.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 21 (20)
Refrēns: Kungs, par Tavu spēku priecājas karalis.
Kungs, par Tavu spēku priecājas karalis
un ļoti līksmojas par Tavu palīdzību.
Tu piepildīji viņa sirds ilgas
un neatraidīji viņa lūgumu. R.

Jo ar labvēlības svētību Tu izgāji viņam pretī,
viņa galvā Tu uzliki kroni no vistīrākā zelta.
No Tevis viņš lūdza dzīvību,
bet Tu viņam piešķīri ilgas dienas
uz mūžiem un vienmēr. R.

Tavas palīdzības dēļ viņa slava ir liela,
Tu dāvāji viņam cienību un krāšņumu,
jo viņu Tu esi nolicis
par svētību uz mūžu mūžiem,
Tava vaiga priekšā
Tu pildīsi viņu ar līksmību. R.

Alleluja.
Kungs mani ir sūtījis
sludināt nabagiem Prieka Vēsti,
pasludināt gūstekņiem brīvību.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 2, 13-17)

Tajā laikā Jēzus atkal aizgāja uz ezermalu. Pie Viņa nāca visi ļaudis, un Viņš tos mācīja. Garāmejot Viņš ieraudzīja Levi, Alfeja dēlu, sēžam pie muitas galda, un Viņš tam sacīja: “Seko man!” Un tas piecēlies sekoja Viņam.  Kad Jēzus sēdēja viņa mājās pie galda, arī daudzi muitnieki un grēcinieki sēdēja kopā ar Jēzu un Viņa mācekļiem, jo Viņam bija daudz sekotāju. Rakstu zinātāji no farizeju vidus, redzēdami, ka Viņš ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem, sacīja Viņa mācekļiem: “Kāpēc Viņš ēd un dzer kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” To dzirdēdams, Jēzus viņiem teica: “Ārsts vajadzīgs nevis veseliem, bet slimiem; Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.