Dieva Vārds šodienai:
24.oktobris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 3, 21-29)
Brāļi, tagad ir atklājusies Dieva taisnība neatkarīgi no Likuma; to apliecina Likums un pravieši. Un caur ticību Jēzum Kristum šī Dieva taisnība ir visiem, kas tic. Jo te nav nekādas izšķirības: visi ir sagrēkojuši un visiem pietrūkst Dieva godības, bet attaisnoti visi tiek par velti Viņa žēlastībā, pateicoties atpestīšanai, kas ir Kristū Jēzū, kuru Dievs ir nolicis par grēka izpircēju caur ticību un ar Viņa asinīm, lai parādītu savu taisnīgumu, atlaizdams agrākos, Dieva pacietības laikā izdarītos pārkāpumus, un lai parādītu savu taisnīgumu arī šajā laikā ar to, ka Viņš pats ir taisnīgs un attaisno katru, kas tic Jēzum. Kur tad ir iemesls dižoties? Tas ir izslēgts. Ar kādu likumu? Vai ar darbu likumu? Nē, bet gan ar ticības likumu. Jo mēs uzskatām, ka cilvēks tiek attaisnots ticības dēļ, neskatoties uz Likuma priekšrakstu pildīšanu. Vai tad Dievs ir tikai jūdiem? Vai tad ne arī pagāniem? Noteikti, arī pagāniem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 130 (129)
Refrēns: Dievs ir ļoti žēlīgs.
No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:
Kungs, uzklausi manu balsi!
Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,
ko es sūtu uz Tevi! R.

Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,
Kungs, kas tad spēs izturēt?
Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,
lai mēs bijībā godātu Tevi. R.

Kungs, es ceru uz Tevi;
mana dvēsele cer uz Viņa vārdu.
Mana dvēsele gaida uz Kungu
vairāk nekā sargi uz rīta gaismu. R.

Alleluja.
Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,
neviens nenonāk pie Tēva citādi
kā tikai caur mani.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 11, 47-54)
Tajā laikā Jēzus sacīja farizejiem un Rakstu zinātājiem: “Bēda jums, jo jūs būvējat praviešiem kapenes, bet jūsu tēvi viņus nogalināja: patiesi, jūs esat liecinieki un piekrītat savu tēvu darbiem, jo tie nogalināja viņus, bet jūs būvējat. Tāpēc arī Dieva Gudrība bija teikusi: Es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, un no tiem viņi dažus nogalinās un vajās, lai visu praviešu asinis, kas izlietas kopš pasaules radīšanas, tiktu atprasītas no šīs cilts, no Ābela asinīm līdz pat Zaharija asinīm, kurš aizgāja bojā starp altāri un svētnīcu. Tieši tā Es jums saku: tiks atprasītas no šīs cilts. Bēda jums, Likuma zinātāji, jo jūs paņēmāt pazīšanas atslēgu! Paši jūs neiegājāt un tiem, kas gribēja ieiet, neļāvāt.” Bet, kad Viņš no turienes gāja projām, Rakstu zinātāji un farizeji sāka stipri uzmākties un Viņu vilināt ar daudziem jautājumiem, uzglūnēdami Viņam, lai saķertu kādu vārdu no Viņa lūpām. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.