Dieva Vārds šodienai:
24.maijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 1, 15-17.20-26)
Tajās dienās Pēteris piecēlās brāļu vidū – bet kopā bija gandrīz simt divdesmit cilvēku – un sacīja: “Vīri, brāļi! Bija jāpiepildās Rakstiem, kuros Svētais Gars jau iepriekš pasludināja ar Dāvida muti par Jūdasu, kurš bija vadonis tiem, kas apcietināja Jēzu, jo viņš bija viens no mums, līdzdalīgs šajā kalpošanā. Psalmu grāmatā taču ir rakstīts: “Lai paliek tukšs viņa mājoklis, un lai nav neviena, kas tajā dzīvotu,” – un: “Viņa amatu lai paņem cits.” Tāpēc vajag, lai viens no šiem vīriem, kas bija kopā ar mums visu to laiku, kad Kungs Jēzus nāca un gāja mūsu vidū, sākot ar Jāņa kristību līdz pat dienai, kurā Viņš no mums tika paņemts, būtu kopā ar mums par Viņa augšāmcelšanās liecinieku.” Un viņi stādīja priekšā divus: Jāzepu, sauktu par Barsabu, kas bija iesaukts par Taisnīgo, un Mateju.
Un viņi lūdzās, sacīdami: “Tu, Kungs, kas pazīsti katru sirdi, norādi uz vienu no šiem diviem, kuru Tu esi izvēlējies, lai tas ieņemtu apustuļa amatu un vietu šajā kalpošanā, ko Jūdass pameta, lai aizietu savu ceļu.” Un viņi deva tiem lozes, un loze krita Matejam. Un viņš tika piepulcēts vienpadsmit apustuļiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 113 (112)
Refrēns: Kungs ir nosēdinājis viņu pie savas tautas dižvīriem.
vai: Alleluja!
Teiciet, Kunga kalpi,
teiciet Kunga vārdu!
Lai Kunga vārds ir slavēts
no šī laika un mūžam! R.

No saules lēkta līdz tās rietam
lai Kunga vārds ir slavēts!
Kungs ir paaugstināts pār visām tautām,
pāri debesīm ir Viņa godība. R.

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs,
kurš augstumos dzīvo
un noraugās lejup
uz debesīm un uz zemi? R.

Trūcīgo Viņš pieceļ no putekļiem
un nabagu paceļ no dubļiem,
lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,
ar savas tautas dižvīriem. R.

Alleluja.
Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos,
lai jūs ietu un nestu augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 9-17)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu iemīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums pateicu, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kurš atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu. Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai visu, ko vien jūs lūgtu no Tēva manā vārdā, Viņš jums dotu. Es jums pavēlu to, lai jūs cits citu mīlētu!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.