Dieva Vārds šodienai:
23.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Sakāmvārdu grāmatas (Sak 2, 1-9)
Mans dēls, ja tu pieņemsi manus vārdus un glabāsi sevī manas pavēles, savu ausi pievērsdams prātīgumam un sirdi – gudrības pazīšanai, ja tu prātīgumu piesauksi un skaļi aicināsi gudrību, ja meklēsi to kā sudraba naudu un kā pēc dārglietām tieksies pēc tās, tad tu izpratīsi Kunga bijību un atradīsi Dieva pazīšanu. Jo Kungs dod gudrību, un no Viņa mutes nāk zināšana un prātīgums. Viņš glabā apķērīgu prātu valdniekiem un ir vairogs tiem, kas dzīvo vienkāršībā. Viņš uzmana taisnīgo takas un sargā svēto ceļus. Tad tu sapratīsi taisnību un tiesu, un patiesīgumu, un ikvienu labu ceļu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Es mūžam slavēšu Dievu.
Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā;
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Skatieties uz Viņu, un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots. R.

Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu!
Nāciet, bērni, uzklausiet mani:
es mācīšu jums Kunga bijību. R.

Atturi savu mēli no ļauna,
un tavas lūpas lai nerunā viltu!
Novērsies no ļauna un dari labu,
meklē mieru un tam seko! R.

Alleluja.
Katrs, kas Evaņģēlija dēļ atstās visu,
saņems simtkārtīgi
un iemantos mūžīgo dzīvi.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 19, 27-29)
Tajā laikā Pēteris sacīja Jēzum: “Lūk, mēs atstājām visu un sekojām Tev. Kas mums par to būs?” Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, Es jums saku: pie atdzimšanas, kad Cilvēka Dēls sēdēs savas godības tronī, arī jūs, kas esat man sekojuši, sēdēsiet divpadsmit goda krēslos, tiesādami divpadsmit Izraēļa ciltis. Un katrs, kas mana vārda dēļ atstās māju vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Jņ 15, 1-8