Dieva Vārds šodienai:
23.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Oseja grāmatas (Os 10, 1-3.7-8.12)
Izraēlis bija kā kupls vīnakoks, kas nesa augļus. Bet, jo vairāk tam bija augļu, jo vairāk altāru viņš uzcēla, un, jo auglīgāka bija viņa zeme, jo krāšņākus viņš taisīja dievekļus. Divkosīga ir viņu sirds; tagad viņiem būs jāsaņem sods. Kungs izjauks viņu altārus un izpostīs viņu dievekļus. Jau tagad viņi sacīs: “Mums nav ķēniņa, jo mēs Dieva nebīstamies, un ko gan mums ķēniņš spēs padarīt?” Samarija iet bojā, tās ķēniņš ir kā putas uz ūdens virsmas. Un tiks iznīcinātas bezdievības augstienes, Izraēļa grēks. Ērkšķi un dadži saaugs pār viņu altāriem, un viņi sacīs kalniem: “Apsedziet mūs!” – un pakalniem: “Krītiet pār mums!” Iesējiet sev taisnību, un jūs pļausiet mīlestību; uzplēsiet sev jaunus līdumus! Laiks ir meklēt Kungu, līdz Viņš atnāks, lai liktu pār jums nolīt taisnībai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 105 (104)
Refrēns: Vienmēr meklējiet Dieva godu!
vai: Alleluja!
Dziediet Dievam un Viņam spēlējiet,
stāstiet par visiem Viņa brīnumu darbiem!
Lepojieties ar Viņa svēto vārdu;
lai priecājas to sirds, kuri meklē Kungu! R.

Meklējiet Kungu un Viņa vareno spēku,
meklējiet vienmēr Viņa vaigu!
Atcerieties Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis,
Viņa zīmes un Viņa mutes spriedumus! R.

Jūs, Ābrahama dzimums, Viņa kalpi,
Jēkaba dēli, Viņa izvēlētie.
Viņš ir Kungs, mūsu Dievs;
Viņa spriedumi skar visu zemi. R.

Alleluja.
Dieva valstība ir tuvu,
nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 1-7)
Tajā laikā, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, Jēzus deva viņiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. Divpadsmit apustuļu vārdi ir šie: pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs; Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis; Filips un Bartolomejs; Toms un muitnieks Matejs; Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs; Sīmanis kanaānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva. Šos divpadsmit Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams: “Neejiet pie pagāniem un neieejiet samariešu pilsētās! Bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.