Sestdiena, 19. septembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Augusta mēnesis Baznīcā

Izdevumam “Mieram tuvu” – 21. gads!
Dārgie Mieram tuvu lasītāji, augusta mēnesī mēs atzīmējam izdevuma dzimšanas dienu. Gribas izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem, kuri ir iesaistījušies Mieram tuvu veidošanā. Pateicoties šim liturģiskās dzīves kalendāram, mēs tiekam bagātināti ticībā, stiprināti lūgšanā un mācāmies sistemātiski lasīt un apcerēt Dieva Vārdu. Paldies garīdzniekiem un lajiem, kuri dalās ar Dieva Vārda izpratni, to komentē un izskaidro, tādējādi bagātinot visas Dieva tautas garīgo dzīvi.
Paldies par iespēju ar Mieram tuvu mājaslapas palīdzību klausīties Dieva Vārda ierakstus, kā arī lasīt to elektroniski un sekot līdzi Baznīcas liturģiskajam kalendāram. Paldies visiem tiem, kuri ir iesaistījušies Mieram tuvu izplatīšanā, paldies atbalstītājiem un draugiem. Šis izdevums ir plaši pazīstams pāri mūsu konfesijas robežām, un vē­lamies pateikties par iespēju ar tā starpniecību veicināt ekumenisko sadarbību un sadraudzību.
Ļoti nozīmīgs Mieram tuvu projekts ir Solidaritātes fonds. Ik mēnesi gandrīz tūkstotis Mieram tuvu grāmatiņu bez maksas sasniedz slimnīcas, veco ļaužu namus, cietumus un sociālās palīdzības centrus. Paldies par jūsu atbalstu Solidaritātes fondam, kas veic kalpošanas un evaņģelizācijas misiju, veicinot Dieva Vārda izplatīšanu!

Augusts – svētceļojumu laiks
Augusta mēnesis Baznīcas liturģijā ir visciešākajā veidā saistīts ar Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Šo svētku kulmināciju piedzīvojam mūsu tautas nacionālajā svētvietā Aglonā. Jau vairākus gadus tā ir arī starptautiska svētceļojumu vieta katoliskajā Baznīcā. Bet paši Dievmātes svētki Baznīcas liturģijā gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcā tiek svinēti jau no piektā gadu simta. Mūsu tautai tie ir cieši savijušies ar mūsu zemes pirmā apustuļa svētā Meinarda svētkiem, kuri tiek svinēti 14. augustā.
Marijas Debesīs uzņemšanas svētki mums atgādina, ka šajā pasaulē esam svētceļnieki uz Debesu tēviju. Svētceļojums Dievmātes dzīvē kļūst par izteiksmīgu ticības un mīlestības apliecinājuma zīmi. Vatikāna II koncils, kurš Jaunavā Marijā redz Baznīcas Māti, pēc viņas parauga vēlas atgādināt, ka esam svētceļojoša Dieva tauta, kura ir ceļā un vēlas satikt katru labas gribas cilvēku. Arī pats Jēzus saviem mācekļiem atklājas kā ceļš (Jņ 14, 4), kurš ir jāiepazīst, jāmēro un kurā ir jāpaliek, lai sasniegtu Dieva valstību. Satiekot, uzņemot un pavadot svētceļniekus, mēs labāk apzināmies kristīgās dzīves aicinājumu, vingrināmies viesmīlībā un tuvāk­mīlestībā. Jo pats Dievs ir viesmīlības avots. Paldies draudzēm, kuras dosies svētceļojumā, paldies tiem, kuri uzņems svētceļniekus. Svētie Raksti mudina: “Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus.” (Ebr 13, 2) Lai Dieva Vārda lasīšana un apcere mūs stiprina un atjauno ticības ceļā ar Kungu!

Apzināties savu aicinājumu
Dievam nekas nav neiespējams. Nav nekā, ko Viņš nevarētu pārveidot. Katram cilvēkam ir savs Dieva noteiktais ceļš, aicinājums, kas dzīves laikā jāīsteno. Tas attiecas ne tikai uz priesteri vai kloster­māsu, bet uz katru cilvēku. Sava aicinājuma izšķiršanā nevajag baidīties uzdot sev jautājumu par veltīšanos Dievam priesterībā, klosterdzīvē vai kādās citās konsekrācijas formās. Kāpēc gan to izslēgt? Vari būt drošs, ka tad, ja atpazīsi Dieva aicinājumu un sekosi tam, tu tajā atradīsi dzīves piepildījumu. Priestera misijas galvenais uz­devums ir atklāt cilvēkiem Dieva mīlestību, bet bailes un vilšanos pārvērst cerībā. Dzīvot nozīmē brīvi
atbildēt Dieva aicinājumam. Nav nozīmes tam, cik mēs esam nepilnīgi vai grēcīgi, būtiski ir spēt pateikt un sekot. Kas palīdz dot atbildi Dievam? Ie­klausīsimies svētās Terēzes no Bērna Jēzus vārdos. “Es ļoti mīlu labo Dievu un bieži novēlu Viņam savu sirdi, izmantojot vārdus, ko māte man iemācīja: “Mans Dievs, es Tev atdodu savu sirdi. Lūdzu, ņem to, lai neviena radība ar to nevarētu rīkoties, tikai Tu, mans Jēzu.””
4. augustā svinēsim visu priesteru aizbildņa svētā Jāņa Marijas Vianeja piemiņas dienu. Arsas prāvesta aizbildniecībai uzticēsim Rīgas arhibīskapu-metropolītu Zbigņevu Stankeviču, kurš 8. augustā svinēs bīskapa konsekrācijas 10. gada­dienu, kā arī Jelgavas bīskapu Eduardu Pavlovski, kurš 30. augustā svinēs septiņdesmit dzīves gadus! Ad multos annos!

Pāvesta lūgšanu apustulāts
Šomēnes Svētais tēvs Francisks aicina lūgties par visiem, kuru dzīve, darbs un kalpošana ir saistīti ar jūru: “Lūgsim par tiem, kuri strādā un dzīvo saistībā ar jūras pasauli, tostarp par jūrniekiem, zvejniekiem un viņu ģimenēm.”
Šis temats liek aizdomāties arī par jautā­jumiem, kas saistīti ar ekoloģiju un kas pāvestam ir ļoti tuvi. Baznīca nepretendē sniegt zinātniskas norādes to risināšanā, nedz arī aizvietot politiku, bet aicina uz godīgām un atklātām debatēm, lai individuālas vajadzības vai ideoloģijas nenodarītu postu kopējam labumam. Svarīga ir konkrēta rīcība – piemēram, samazināt ūdens patēriņu ikdienā, šķirot atkritumus vai izdzēst gaismu tur, kur tā nav vajadzīga.
Lūgsimies Svētā tēva nodomā un piesauksim Jaunavas Marijas, Jūras zvaigznes aizbildniecību!

Novēlot “Mieram tuvu” lasītājiem svētīgu vasaru,
auglīgu ticības svētceļojumu un svētku prieku,
bīskaps Andris Kravalis

Mieram tuvu septembris 2020