Otrdiena, 2. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Oktobra mēnesis Baznīcā

Kā katru oktobra mēnesi, arī šomēnes Māte Baznīca mūs aicina no jauna novērtēt Rožukroņa lūgšanu. Jaunavas Marijas – Rožukroņa Karalienes svētki 7. oktobrī iezīmē šo Baznīcas liturģisko laiku, kurš arvien vairāk tuvojas Baznīcas gada izskaņai. Ļoti noderīga un praktiska ir mūsu kardināla Jāņa Pujāta pavisam nesen izdotā Rožu­kroņa noslēpumu apceres brošūra – šīs apceres var palīdzēt labāk apzināties un asimilēt Evaņģēlija Vēsts sintēzi. Svētais Jānis Pāvils II saka: “Svarīgākajam iemeslam, kāpēc jālūdzas Rožukronis, ir jābūt tam, ka Rožukronis ir vis­labākais ticīgo audzināšanas un veidošanas lī­dzeklis, tas ļauj kontemplēt pestīšanas noslēpumus. Rožukronis ir vislabākais garīgais vingrinājums ceļā uz svētumu. Tas, kas šodien nepieciešams katra kristieša dzīvē, ir lūgšanas māksla.” Pāvests atzīst ka tieši Rožu­kronis ir viņā mīļākā lūgšana, kura ir brīnišķīga savā vienkāršībā un dziļumā. Šī lūgšana apvieno un padziļina visas lūgšanu formas – verbālo, apceres un kontemplācijas lūgšanu. Mudināsim cits citu lūgties Rožukroņa lūgšanu ne tikai individuāli vai draudzēs – nebaidīsimies to darīt publiski un svētdarīt ģimenes, sabiedrību un Baznīcu. Aicinājums lūgties nenozīmē tikai palielināt lūg­šanas laiku, bet vispirms padziļināt lūgšanu. Lūgties – tas nozīmē visas dienas garumā veltīt laiku Dieva adorācijas aktam: veltīt laiku tam, lai ar Dievu satiktos.

Mēneša svētie
Oktobra mēnesi īpaši raksturo Karmela ordeņa svēto dzimšanas dienas Debesīm. Pirmā mēneša diena ir svētki visiem, kuri godina visjaunāko Baznīcas doktori, francūzieti svēto Terēzi no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga (Terēzi no Lizjē). Savukārt mēneša vidū, 15. oktobrī, godināsim Spānijas Karmela svēto Terēzi no Jēzus (Terēzi no Avilas).
Šajā mēnesī ir arī divas svētku dienas – par godu evaņģēlistam Lūkasam un apustuļiem Sīmanim un Jūdam.
Baznīcas vēstures grūtākajos brīžos svētie un svētās vienmēr bijuši kā avots un cēlonis atjaunotnei. Patiešām, “svētums ir Baznīcas apustuliskās darbības un misionārās dedzības apslēptais avots un nemaldīgā mēraukla”, mums atgādina Katoliskās Baznīcas katehisms.

Pasaules Misiju diena
Vēstījumā Pasaules misiju dienai 20. oktobrī pāvests Francisks ir izvēlējies tēmu: Kristīti un sūtīti: Kristus Baznīca misijā pasaulē.
Pāvests Francisks savā Misiju dienai veltītajā vēstulē atgādina pāvesta Benedikta XV apustulisko vēstuli Maximum illud (30.11.1919.), kurā ar pravietisku tālredzību runā par Baznīcas vēlmi nest pestīšanas vēsti visā pasaulē. Vēstules mērķis – palīdzēt ticīgajiem no jauna apzināties, ka viņi, būdami kristieši, ir misionāri. Patei­coties Kristībai, mēs esot baznīcas kopienā, esam līdz­dalīgi Dieva Trīsvienīgajā dzīve. Šo žēlastību mēs nevaram paturēt tikai sev. Lai tas, kurš vēlas pasludināt Dievu, pats ir Dieva cilvēks, saka svētais tēvs. Mēs visi esam saņēmuši Evaņģēlija pasludināšanas sūtību. Svarīgi, lai gan atsevišķi kristītie, gan Baznīcas kopienas tiktu iesaistītas misijā nevis tikai reizēm, īpašos gadījumos, bet pastāvīgi un lai šī līdzdalība būtu kā kristīgās dzīves forma. Evaņģēlija sludināšanas darbs nesīs visbagātākos augļus tad, ja dzīvosim pilnīgā sa­skaņā ar savu ticību, ja dzīvosim svēti. Atsaucoties uz svētā Cipriana vārdiem, nevienam nevar būt Dievs par Tēvu, ja Baznīca nav Māte. Pāvests atgādina par Baznīcas institūcijas lomu šodienas pasaulē. Svētais tēvs atzinīgi novērtē pontifikālo
misiju darbu un mudina lokālās baznīcas, draudzes, kopienas un struktūras uz ciešāku sadarbību evaņģelizācijas laukā.
Pasaules Misiju dienu ir iedibinājis pāvests Pijs XI, mudinot lūgties par misionāriem, kā arī katram labāk apzināties savu misionāro aicinājumu pasaulē.
Pasaules Misiju diena ir izdevība visiem ticīgajiem atbalstīt Baznīcas misiju darbu. Pirmkārt, katrs to var darīt ar lūgšanu, jo ticība ir Dieva dāvana. Otrkārt, ikviens savu iespēju robežās ir aicināts sniegt arī materiālo atbalstu, ziedojot kolektes laikā, kas minētajā svētdienā tiek vākta misiju darba atbalstam. Lai Dievs jums bagātīgi atlīdzina!

Pāvesta lūgšanu nodoms
Lai Svētā Gara elpa atmodina Baznīcā jaunu misiju pavasari!
Ar šo lūgšanu nodomu pāvests atgādina, ka Pasaules Misiju diena ir nevis kāds atsevišķs gada notikums, bet vērtīga iespēja apstāties un pārdomāt, kā mēs varam atbildēt uz misionāro aicinājumu. Šai atbildei ir būtiska nozīme Baznīcas dzīvē. Līdzatbildība Baznīcas misijā veicina vienotību, mieru un solidaritāti. Pāvests mudina atklāt no jauna Evaņģēlija pārveidojošo spēku un aicina mūs veidot misionāru sirdi. Baznīca ir misionāra pēc savas dabas, un, ja tas tā nebūtu, tad tā vairs nebūtu Kristus Baznīca, bet gan apvienība tāpat kā daudzas citas. Tātad Baznīcas misija nav reliģiskas ideoloģijas, nedz arī cēlas ētikas izplatīšana. Tā ir tikšanās ar Personu, kas vienmēr no jauna kļūst par mūsu laikabiedru. Tā ir tikšanās ar pār­veidojošo Gara spēku, kas dara auglīgu cilvēku un visu radīto, gluži tāpat kā lietus dara auglīgu zemi. Evaņģēlijs un Kristība ir jaunas dzīves avots, kas, pateicoties Svētajam Garam, mūs ieved jaunā misiju pavasarī. Smelsimies iedvesmu no Marijas, evaņģelizācijas Mātes, lai viņa palīdz teikt “jā” tam, ka Jēzus Labā Vēsts atbalsotos mūsu laikā. Lai kopā ar Mariju varam uzmeklēt jaunus ceļus, nesot pestīšanas dāvanu katram cilvēkam!

Ievadvārdu noslēgumā vēlos sacīt sirsnīgu paldies visiem garīdzniekiem par svētdienu Dieva Vārda komentāriem un par atbalstu. Paldies visiem, kuri bagātina izdevumu ar uzrakstītajām lūgšanām un garīgajām atziņām un palīdz Dieva Vārdam aizsniegt līdzcilvēku sirdis.
“Ir cilvēki, kuriem garīgā barība ir tikpat nepieciešama kā malkas cirtējam jūsu pagalmā krietns speķa gabals. Bez piemērotas barības darbs nav veicams ne fiziskā, ne garīgā plāksnē,” saka mūsu rakstniece Zenta Mauriņa.
Lai Mieram tuvu gan kā liturģiskās, gan garīgās dzīves padziļināšanas izdevums mums palīdz uzticīgi sekot Kristum Viņa svētajā Baznīcā!

Bīskaps Andris Kravalis

Mieram tuvu jūnijs 2020