Piektdiena, 6. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Augusta mēnesis Baznīcā

Izdevumam “Mieram tuvu” – 20 gadi!
Dārgie Mieram tuvu lasītāji, augusta mēnesī atzīmējam skaistu jubileju, kura mūs piepilda ar prieku, pateicību un Dieva svētību! Ne vienmēr, paņemot rokās šo grāmatiņu, mēs pievēršam uzmanību skaitlim, kas seko aiz norādes par kārtējo mēnesi, šoreiz tas ir: 241. izdevums!
Gribas izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem, kuri ir iesaistījušies Mieram tuvu veidošanā. Pateicoties šim garīgās dzīves kalendāram, tiek veidoti tilti starp liturģiju, lūgšanu, Dieva Vārda sludināšanu un Baznīcas tradīciju. Paldies bīskapiem, priesteriem, diakoniem un lajiem, kuri dalās ar Dieva Vārda izpratni, to komentē un izskaidro, paldies tiem, kas bagātina Dieva tautas garīgo dzīvi.
Paldies par iespēju ar Mieram tuvu mājaslapas palīdzību Dieva Vārdu klausīties un lasīt elektroniski, tā sekojot Baznīcas liturģiskajam kalendāram. Paldies visiem tiem, kuri ir iesaistījušies Mieram tuvu izplatīšanā, paldies atbalstītājiem un draugiem. Šis izdevums ir pazīstams arī pāri mūsu konfesijas robežām, un vēlamies pateikties par iespēju veicināt ekumenisko sadarbību un sadraudzību.
Tomēr vislielākā pateicība pienākas māsām Aijai un Baibai, kā arī Laurai, kuras izveidoja ļoti noturīgu komandu un, Kristofa Aleksandra iedves­motas, uzsāka šo darbu. Tieši tāpēc šī mēneša liecinieks ir Mieram tuvu idejas autors, Grašu bērnunama dibinātājs Kristofs Aleksandrs.

Augusts – svētceļojumu laiks
Augusta mēnesis Baznīcas liturģijā ir visciešākajā veidā saistīts ar Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Šo svētku kulminācija notiek mūsu tautas nacionālajā svētvietā Aglonā. Jau vairākus gadus tā ir arī starptautiska svētceļojumu vieta katoliskajā Baznīcā. Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki Baznīcas liturģijā tiek svinēti gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcā no 5. gadu simta. Latviešu tautai tie ir cieši savijusies ar mūsu zemes pirmā apustuļa svētā Meinarda svētkiem, kuri tiek svinēti 14. augustā.
Vēstulē ebrejiem (11. nod.) lasām, ka mēs visi šajā pasaulē esam svētceļnieki, jo esam ceļā uz Debesu tēviju. Kā viens no pirmajiem, kas devies šajā ceļā, ir Ābrahams, kurš atstāja savas mājas, savu zemi, lai paklausībā ļautos Dieva vadībai. Savā ticības paklausībā Ābrahams kļūst ne tikai par Izraēļa tautas tēvu, bet arī par cilvēku, ar kura starpniecību Dievs svētīs visas tautas. Arī pēc Apsolītās zemes sasniegšanas Izraēļa tauta turpina būt svētceļnieku tauta, gan ar liturģiskiem svētkiem, gan savā Dieva izvēlētās tautas sūtībā.
Arī Jaunajā Derībā svētceļojumu prakse ir bieža un izplatīta. Svētceļojums ir ticības izaugsmes un nostiprināšanas pieredze. Izteiksmīgs paraugs ir Jaunava Marija, kas mēro garu ceļu pie savas radi­nieces Elizabetes, nesot zem savas sirds sengaidīto Mesiju. Evaņģēlists Lūkass apraksta Svētās ģimenes ceļu uz Jeruzalemi, kur Jēzus divpadsmit gadu vecumā paliek Jeruzalemes svētnīcā. Jēzus pats saviem mācekļiem atklājas kā “ceļš” (Jņ 14, 4), kurš ir jāiepazīst, jāmēro un kurā ir jāpaliek, lai sasniegtu Tēvu. Vatikāna II koncils uzsver, ka Baznīca ir “svētceļojoša Dieva tauta”, kas ir ceļā un vēlas satikt katru cilvēku, lai ievadītu Svētās Trīsvienības godībā.
Paldies draudzēm, kuras dosies svētceļojumā, paldies visiem, kuri uzņems svētceļniekus. Svētie Raksti mūs mudina: “Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus.” (Ebr 13, 2) Dievs ir viesmīlības avots. Lai draudzes un kopienas, kuras pulcina kopā dažādas paaudzes cilvēkus, iesaistās šajā uzņemšanas kalpošanā, un lai tiek piedzīvota sadraudzība un Dieva svētības žēlastība. Kad tiek satikti un uzņemti svētceļnieki, viņi var palīdzēt pašiem viesu uzņēmējiem labāk saprast savas saknes un padziļināt kristīgās dzīves identitāti. Lai Dieva Vārds mūs stiprina un atjauno ticības ceļā ar Kungu!

Pāvesta lūgšanu nodoms
Augusta mēnesī Svētais tēvs Francisks aicina lūgties par ģimenēm. Lūgšanu nodoms ir: “Lai ģimenes, pateicoties lūgšanas un mīlestības dzīvei, aizvien vairāk kļūst par cilvēcības laboratorijām.”
Pāvests Francisks nepaguris uzsver, ka ģimenes ir privileģēta vieta un efektīvs līdzeklis Labās Vēsts sludināšanai. Ikvienam ģimene ir Kristus Evaņģēlijs, jo laulātie, kuri apsolījuši viens otru mīlēt līdz mūža galam, ar uzticību savam solījumam kļūst par simbolu, par ikonu tam, ka Dievs ir uzticīgs Viņa solījumiem, Viņa derībai ar cilvēci. Ģimene ir tā vieta, kur, piedzīvojot dažādas grūtības un cilvēciskas vājības, mēs varam kļūt par lieciniekiem piedošanai, kas ienes mieru un kļūst par simbolu Dieva piedošanai, kuru Viņš sniedz katram no mums, katram, kas to lūdz. Ģimene, kura, neraugoties uz grūtībām un pārbaudījumiem, paliek uzticīga savam aicinājumam, kļūst par dzīvu Evaņģēlija grāmatu, kurā varam lasīt par Dieva mīlestību, piedošanu un uzticību. Zīmīgi, ka pāvests Francisks, jau aicinot gatavoties 2021. gada Pasaules Ģimeņu dienām, ir paziņojis šī notikuma moto: “Ģimenes mīlestība: aicinājums un ceļš uz svētumu!”

Novēlot Mieram tuvu lasītājiem svētīgu vasaru, auglīgu ticības svētceļojumu un svētku prieku,
b
īskaps Andris Kravalis

Mieram tuvu decembris 2019