Svētdiena, 15. septembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Jūnija mēnesis Baznīcas dzīvē

Ar novennu, gaidot Svētā Gara nosūtīšanas svētkus jeb Vasarsvētkus, iesākam šo jauno mēnesi. Vasarsvētkos svinam Baznīcas dzimšanas dienu, un šīs svinības ir ne tikai Lieldienu laika noslēgums, bet arī Baznīcas noslēpuma galīgais piepildījums. Vasarsvētku dienā diecēžu katedrāles bīskapi piešķir Iestiprināšanas sakramentu, ar kura starpniecību Svētais Gars tā saņēmēju ieved dziļākā Dieva un Viņa Baznīcas mīlestības dāvanā. Svētais Gars ir mīlestības devējs – kristīgā mīlestība dzimst Tēva mīlestībā un plūst caur Svēto Garu Vissvētākajā Trīsvienībā. Kā to saka Vatikāna II koncils: “Viņš sūtīja visos savu Garu, lai viņus iekšēji mudinātu mīlēt Dievu no visas sirds un arī lai viņi mīlētu cits citu, tāpat kā Kristus viņus ir mīlējis. Tātad kristīgā mīlestība nāk no paša Dieva un ir dalīšanās paša Dieva mīlestībā.” (Lumen Gentium) Tieši tāpēc tūlīt pēc Vasarsvētkiem tiek svinēti Vissvētās Trīsvienības svētki. Svētais Gars īsteno visā pilnībā atpestīšanas un svētdarīšanas darbu. Svētais Gars katru kristieti ieved Vissvētās Trīsvienības noslēpumā un viedo viņā Kristus līdzību. Tāpēc Vasarsvētki ir patiesas svinības visai universālajai Baznīcai, mūsu draudzēm un ģimenēm, jo Iestiprināšanas dāvana noslēdz kristīgās iniciācijas ceļu un dara Jēzus sekotājus par Baznīcas lieciniekiem, apustuļiem un misionāriem. Ikviena kristieša misija iesākas, attīstās un ir aicināta piepildīties Svētās Trīsvienības klātbūtnē. “Mēs redzējām patieso gaismu, mēs saņēmām Svēto Garu no Debesīm, mēs atradām patieso ticību: mēs pielūdzam nedalāmo Trīsvienību, jo tā mums ir nesusi pestīšanu.” (Bizantijas stundu liturģija) Lai Svētais Gars mums visiem palīdz nest jaunās dzīves augļus. Lai Viņš ir mūsu lūgšanas skolotājs un palīdz īstenot vārdus, ko Kungs sacījis Ābrahamam: “Staigā manā priekšā un esi nevainojams!” (Rad 17, 1)

Jūnija mēnesis ir arī svarīgu kristoloģisku svētku laiks, jo tūlīt pēc Vissvētās Trīsvienības svētkiem 20. jūnijā godināsim Kristus Vissvēto Miesu un Asinis. Šo svētku euharistiskā procesija ar Evaņģēlija lasījumiem ir iespēja sniegt izteiksmīgu liecību par Euharistijas dāvanu, kura ir visas Baznīcas dzīves avots un svinību garīgā virsotne. Pateicoties Euharistijai, mūsu dzīvē tiek dibinātas pilnīgi jaunas attiecības ar Dievu un cilvēkiem; Katoliskās Baznīcas katehismā (1329) ir teikts, ka visi, kas ēd šo vienīgo lauzto maizi – Kristu –, nonāk vienotībā ar Viņu un Viņā veido vienu vienīgu miesu. Euharistijā “mēs laužam vienu maizi, kas ir nemirstības līdzeklis, kā pretinde, lai mēs nevis mirtu, bet mūžīgi dzīvotu Jēzū Kristū” (sv. Ignācijs no Antiohijas).

Savukārt 28. jūnijā svinēsim Vissvētās Jēzus Sirds svētkus. Vēršot skatienu uz caurdurto Jēzus Sirdi, Baznīca īpašā veidā atklāj Dieva bezgalīgo žēlsirdību. No Jēzus atvērtā sāna dzimst Baznīca, atveras mūsu pestīšanas durvis un izšļācas visi Baznīcas sakramenti, kas kā žēlastības straumes mūs dziedina, mazgā un svētdara. Šo svētku dienu ir vēlējies pats Kungs, kurš, parādīdamies māsai Margaritai Marijai 1675. gadā, šai klostermāsai teica: “Lūk, Sirds, kas tik ļoti ir mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību.”

Jūnijs ir bagāts arī ar svēto piemiņas dienām, starp kurām īpaši jāizceļ Jāņa Kristītāja Dzimšanas diena (24. jūnijs) un svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētku diena (29. jūnijs). Savā apustuliskajā pamudinājumā Gaudete et exultate pāvests Francisks atgādina, ka aicinājums uz svētumu nav domāts tikai Baznīcas klēram, klosterļaudīm vai Dievam veltītajiem cilvēkiem, bet tas ir mūsu katra kristīgās dzīves uzdevums. Mēs visi esam aicināti uz mīlestības izcilību, ko mums ir atklājis Kristus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās ceļš. Būt svētam nozīmē virzīties uz priekšu pa Dieva žēlsirdīgā taisnīguma taku, esot saskaņā ar Kalna svētību gudrību un loģiku. Pāvests saka: “Svētums tevi nedara mazāk cilvēcisku, jo tā ir tava vājuma satikšanās ar žēlastības spēku. Ļauj, lai Svētais Gars tevi vada!”

Aicinot noteikti veltīt laiku šā mēneša sadaļai Mēneša svētais, piebildīšu – lai godājamais Pjērs Tusēns, šī Mēneša svētais, mums atklāj Kristus mīlestības un kalpošanas tuvākajam skaistumu.

Pāvesta lūgšanu nodoms jūnija mēnesī
Pāvesta lūgšanu nodoms šajā mēnesī skan: “Lūgsim par priesteriem: lai ar savas dzīves atturību un pazemību viņi ir solidāri ar visnabadzīgākajiem.”

Šomēnes pieminām vairākus svētos, kas bija saņēmuši priesterības kalpojuma dāvanu. Savā apustuliskajā pamudinājumā “Evaņģēlija prieks” pāvests Francisks atgādina, ka priestera autoritāte īstenojas kalpošanā tautai. Priestera funkcija ir “pilnībā pakārtota Kristus Mistiskās Miesas locekļu svētumam”. Baznīcas kalpotāju dažādie pienākumi nenozīmē, ka vieni būtu pārāki par citiem. Dieva Sirdī tieši nabagiem ir īpaša vieta, jo Viņš pats ir “kļuvis nabags”. Pāvests uzsver, ka nabadzīgie mums nes svarīgu vēsti (2 Kor 8, 9) un ar savām ciešanām nonāk Baznīcas ceļa centrā.

Svētīgu jūnija mēnesi vēlot,
bīskaps Andris Kravalis

Mieram tuvu septembris 2019