Piektdiena, 6. decembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 29, 17-24)
Tā saka Kungs Dievs: “Vai tad ne pēc īsa brīža un ne drīzumā Libāns pārvērtīsies par dārzu un dārzs tiks vērtēts kā mežs? Tajā dienā arī kurlie dzirdēs grāmatas vārdus un aklo acis raudzīsies ārā no krēslas un tumsas. Pazemīgie vēl vairāk priecāsies Kungā, un visnabadzīgākie starp ļaudīm gavilēs Izraēļa Svētajā. Jo varmākas būs pagalam, smējēju vairs nebūs un iznīcināti būs visi, kas dzinās pēc ļaunuma, ar vārdiem ļaudis ieveda grēkā, vārtos lika slazdus taisnības meklētājam un ar tukšiem vārdiem noraidīja taisnīgo.”
Tādēļ Kungs, kas atpestīja Ābrahamu, tā sacīja Jēkaba namam: “Jēkabs vairs netiks apkaunots, un viņa vaigs vairs nenosarks. Un, kad viņš ieraudzīs manu roku darbus, tad ļaudis savā vidū turēs svētu manu vārdu, un viņi turēs godā Jēkaba Svēto un bīsies Izraēļa Dievu. Un tie, kas maldījās garā, iepazīs gudrību, un kurnētāji pieņems pamācību.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 27 (26)
Refrēns: Kungs ir mana gaisma un mans glābējs.

Kungs ir mana gaisma un mans glābējs,
no kā man bīties?
Kungs ir manas dzīvības sargs,
par ko man baiļoties? R.

Vienu es lūdzu no Kunga, tik to es vēlos,
ka varētu dzīvot Kunga namā
visās sava mūža dienās,
lai redzētu Kunga laipnību
un ietu Viņa svētnīcā. R.

Es ticu, ka varēšu redzēt Kunga labumu
dzīvo zemē.
Gaidi uz Kungu un esi drosmīgs,
esi stiprs savā sirdī un ceri uz Kungu! R.

Alleluja.
Mūsu Kungs nāks lielā spēkā
un apgaismos savus kalpus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 27-31)
Tajā laikā, Jēzum tālāk ejot, divi neredzīgie Viņam sekoja, kliegdami un sacīdami: “Apžēlojies par mums, Dāvida Dēls!” Kad Viņš iegāja mājā, neredzīgie piegāja Viņam klāt, un Jēzus tiem jautāja: “Vai jūs ticat, ka Es spēju to izdarīt?” Tie Viņam atbildēja: “Jā, Kungs!” Tad Viņš pieskārās to acīm, teikdams: “Lai jums notiek saskaņā ar jūsu ticību!” Un viņu acis atvērās. Jēzus viņus brīdināja, sacīdams: “Raugiet, ka neviens to nedabū zināt!” Bet tie izgājuši izdaudzināja Viņu pa visu to apvidu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu decembris 2019