Otrdiena, 2. jūnijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pētera
otrās vēstules (2 Pēt 3, 12-15a.17-18)
Mīļie, jūs gaidāt un steidzināt Dieva dienas atnākšanu, kurā debesis sadegot izirs un pamatvielas uguns karstumā izkusīs. Bet mēs saskaņā ar Viņa apsolījumu gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība. Tādēļ, mīļie, to gaidot, centieties, lai Viņš jūs atrastu mierā – neaptraipītus un nevainojamus, un mūsu Kunga pacietību uzskatiet par glābiņu.
Tagad, mīļie, to jau iepriekš zinādami, sargieties, lai, nekrietnu cilvēku maldu vilināti, jūs nepazaudējat savu stiprumu. Bet audziet žēlastībā un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus pazīšanā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai! Amen. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 90 (89)
Refrēns: Dievs ir mūsu patvērums.

Kungs, Tu esi kļuvis mums patvērums
uz paaudžu paaudzēm.
Pirms piedzima kalni un radās zeme un pasaule,
no mūžu mūžiem Tu esi Dievs. R.

Cilvēku Tu atkal pārvērt par putekli
un saki: “Griezieties atpakaļ, cilvēku dēli!”
Jo tūkstoš gadu Tavu acu priekšā
ir kā vakarējā diena, kas aizgājusi,
vai kā sardze naktī. R.

Mūsu gadu skaits ir septiņdesmit gadi
vai arī astoņdesmit, ja esam veseli,
un lielākā daļa no tiem ir bēdas un ciešanas,
jo ātri tie aizrit un mēs lidojam projām. R.

No rīta mūs piepildi ar savu žēlastību,
lai mēs priecātos un līksmotos
visās mūsu dienās.
Lai Taviem kalpiem kļūst redzams Tavs darbs
un viņu dēliem – Tavs krāšņums. R.

Alleluja.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs
lai apgaismo mūsu gara acis,
ka mēs zinātu, kādu cerību dod
Viņa aicinājums.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 12, 13-17)
Tajā laikā Rakstu zinātāji un vecākie sūtīja pie Jēzus dažus no farizejiem un hērodiešiem, lai Viņu pieķertu vārdos. Tie atnākuši Viņam sacīja: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess un neiztopi nevienam, jo Tu neskaties uz cilvēka vaigu, bet māci Dieva ceļu patiesībā. Vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai nē? Vai mums jāmaksā vai nav jāmaksā?” Bet Jēzus, pazīdams viņu viltību, sacīja tiem: “Kāpēc jūs mani kārdināt? Atnesiet man denāriju, lai Es redzu!” Un viņi atnesa. Un Viņš tiem sacīja: “Kā ir šis attēls un uzraksts?” Un tie Viņam atbildēja: “Ķeizara.” Tad Jēzus viņiem sacīja: “Atdodiet ķeizaram, kas ir ķeizara, un Dievam, kas ir Dieva!” Un tie brīnījās par Viņu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu jūnijs 2020