Otrdiena, 19. jūnijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Ķēniņu pirmās
grāmatas (1 Ķēn 21, 17-29)
Kad Nabots bija miris, pravietim Elijam atklājās Kunga vārds: “Celies un dodies lejup pretī Izraēļa ķēniņam Ahabam, kas ir Samarijā. Viņš, lūk, ir Nabota vīnadārzā, uz kuru viņš ir aizgājis, lai to paņemtu sev. Tu viņam sacīsi: “Tā saka Kungs: tu noslepkavoji un tagad vēl nolaupīji!” Pēc tam tu vēl piebildīsi: “Tā saka Kungs: tajā vietā, kur suņi laizīja Nabota asinis, tie laizīs arī tavas asinis.””
Un Ahabs sacīja Elijam: “Tu jau atradi mani, mans ienaidniek?” Viņš atbildēja: “Atradu gan, jo tu esi pārdevies, lai darītu ļaunu Kunga acīs.
Redzi, Es likšu nelaimei nākt pār tevi un nopļaušu tavus pēcnācējus, un izdeldēšu no Ahaba nama ikvienu vīrieti, gan nenobriedušu, gan pieaugušu, Izraēlī. Un ar tavu namu Es rīkošos tāpat kā ar Nebata dēla Jeroboāma namu, tāpat kā ar Ahija dēla Baša namu, jo tu esi mani ievedis dusmās un esi licis Izraēlim grēkot.
Un arī par Izabeli Kungs ir teicis, sacīdams: Izabeli aprīs suņi Jezraēlas dārzā. Katru, kas no Ahaba dzimtas būs miris pilsētā, to ēdīs suņi; bet, kas būs miris uz lauka, to ēdīs debesu putni.”
Nebija otra tāda kā Ahabs, kas bija pārdevies, lai darītu ļaunu Kunga acīs. Jo viņu kūdīja viņa sieva Izabele, un viņš kļuva tik netīkams, ka sāka kalpot dievekļiem, kā to darīja amorieši, kurus Kungs bija izdzinis ārā Izraēļa bērnu priekšā.
Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, viņš pārplēsa savas drēbes, savu miesu ieģērba maisā, gavēja un gulēja maisā, un staigāja nokārtu galvu.
Tad tisbietim Elijam atklājās Kunga vārds: “Vai tu neredzēji, ka Ahabs ir pazemojies manā priekšā? Tāpēc, ka viņš ir pazemojies manis dēļ, Es nelikšu nākt nelaimei viņa dienās, bet gan viņa dēla dienās Es likšu nākt postam pār viņa namu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 51 (50)
Refrēns: Apžēlojies, Kungs,
jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā
un savas labvēlības pilnībā
izdzēs manu netaisnību!
Mazgā mani tīru no noziedzības traipa
un no grēka mani šķīstī! R.

Jo es atzīstu savu vainu,
un mans grēks arvien ir manā priekšā.
Pret Tevi vien esmu grēkojis
un ļaunu darījis Tavā priekšā,
bet Tavs spriedums ir pareizs
un Tavs lēmums ir taisnīgs. R.

Novērs savu vaigu no maniem grēkiem,
izdzēs visus manus noziegumus!
Pasargā mani no asinīm,
Dievs, manas pestīšanas Dievs,
un mana mēle cildinās Tavu taisnību. R.

Alleluja.
Tavs Vārds ir spīdeklis manām kājām
un gaisma manām takām.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 43-48)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku! Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kurš ir Debesīs, jo Viņš liek saulei uzlēkt par ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem.
Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda tad jums pienākas alga? Vai tad arī muitnieki tā nedara? Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai tad arī pagāni tā nedara?
Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu jūnijs