Sestdiena, 24. augusts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa
atklāsmes grāmatas (Atkl 21, 9b-14)
Eņģelis man sacīja: “Nāc, es tev parādīšu Līgavu, Jēra Sievu!” Un viņš mani garā aiznesa uz lielu un augstu kalnu un parādīja man Svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no Debesīm, no Dieva. Tai bija Dieva spožums. Tās mirdzums bija līdzīgs dārgakmenim, it kā jaspida akmenim, dzidram kā kristāls.
Un tai bija liels un augsts mūris un divpadsmit vārti, un virs vārtiem divpadsmit eņģeļi, un ierakstīti vārdi, kas ir Izraēļa dēlu divpadsmit cilšu vārdi. Trīs vārti austrumu pusē un trīs vārti ziemeļu pusē, un trīs vārti dienvidu pusē, un trīs vārti rietumu pusē. Un pilsētas mūrim bija divpadsmit pamati, un uz tiem Jēra divpadsmit apustuļu divpadsmit vārdi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 145 (144)
Refrēns: Kungs, lai Tavi svētie
stāsta par Tavu valstību!

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.

Lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu
un Tavas valstības godību.
Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem,
un Tava valdīšana –
uz visām paaudžu paaudzēm. R.

Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos
un svēts ir visos savos darbos,
Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc,
visiem, kas Viņu patiesi piesauc. R.

Alleluja.
Rabbi, Tu esi Dieva Dēls,
Tu esi Izraēļa Ķēniņš.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 45-51)
Tajā laikā Filips satika Natanaēlu un viņam sacīja: “Mēs atradām To, par kuru rakstīja Likumā Mozus un pravieši, – Jēzu, Jāzepa dēlu, no Nācaretes.” Bet Natanaēls viņam sacīja: “Vai tad no Nācaretes var nākt kas labs?” Filips viņam atbildēja: “Nāc un paskaties!”
Jēzus, ieraudzījis pie sevis nākam Natanaēlu, sacīja par viņu: “Lūk, patiess izraēlietis, kurā nav viltības!” Natanaēls Viņam jautāja: “No kurienes Tu mani pazīsti?” Jēzus atbildēja un viņam sacīja: “Es tevi redzēju, kad tu biji zem vīģes koka, pirms Filips tevi pasauca.”
Natanaēls Viņam atbildēja: “Rabbi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Izraēļa Ķēniņš!” Jēzus atbildēja un viņam sacīja: “Vai tu tādēļ tici, ka Es tev teicu: “Es tevi redzēju zem vīģes koka”? Tu redzēsi vēl lielākas lietas.”
Tad Viņš tam sacīja: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: jūs redzēsiet atvērtas debesis un Dieva eņģeļus kāpjam augšup un lejup pār Cilvēka Dēlu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu augusts 2019