Ceturtdiena, 19. oktobris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules romiešiem (Rom 3, 21-29)
Brāļi, tagad ir atklājusies Dieva taisnība neatkarīgi no Likuma; to apliecina Likums un pravieši.
Un caur ticību Jēzum Kristum šī Dieva taisnība ir visiem, kas tic. Jo te nav nekādas izšķirības: visi ir sagrēkojuši un visiem pietrūkst Dieva godības, bet attaisnoti visi tiek par velti Viņa žēlastībā, pateicoties atpestīšanai, kas ir Kristū Jēzū, kuru Dievs ir nolicis par grēka izpircēju caur ticību un ar Viņa asinīm, lai parādītu savu taisnīgumu, atlaizdams agrākos, Dieva pacietības laikā izdarītos pārkāpumus, un lai parādītu savu taisnīgumu arī šajā laikā ar to, ka Viņš pats ir taisnīgs un attaisno katru, kas tic Jēzum.
Kur tad ir iemesls dižoties? Tas ir izslēgts. Ar kādu likumu? Vai ar darbu likumu? Nē, bet gan ar ticības likumu. Jo mēs uzskatām, ka cilvēks tiek attaisnots ticības dēļ, neskatoties uz Likuma priekšrakstu pildīšanu. Vai tad Dievs ir tikai jūdiem? Vai tad ne arī pagāniem? Noteikti, arī pagāniem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 130 (129)
Refrēns: Dievs ir ļoti žēlīgs.

No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:
Kungs, uzklausi manu balsi!
Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,
ko es sūtu uz Tevi! R.

Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,
Kungs, kas tad spēs izturēt?
Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,
lai mēs bijībā godātu Tevi. R.

Kungs, es ceru uz Tevi;
mana dvēsele cer uz Viņa vārdu.
Mana dvēsele gaida uz Kungu
vairāk nekā sargi uz rīta gaismu. R.

Alleluja.
Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,
neviens nenonāk pie Tēva citādi
kā tikai caur mani.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 11, 47-54)
Tajā laikā Jēzus sacīja farizejiem un Rakstu zinātājiem: “Bēda jums, jo jūs būvējat praviešiem kapenes, bet jūsu tēvi viņus nogalināja: patiesi, jūs esat liecinieki un piekrītat savu tēvu darbiem, jo tie nogalināja viņus, bet jūs būvējat. Tāpēc arī Dieva Gudrība bija teikusi: Es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, un no tiem viņi dažus nogalinās un vajās, lai visu praviešu asinis, kas izlietas kopš pasaules radīšanas, tiktu atprasītas no šīs cilts, no Ābela asinīm līdz pat Zaharija asinīm, kurš aizgāja bojā starp altāri un svētnīcu. Tieši tā Es jums saku: tiks atprasītas no šīs cilts. Bēda jums, Likuma zinātāji, jo jūs paņēmāt pazīšanas atslēgu! Paši jūs neiegājāt un tiem, kas gribēja ieiet, neļāvāt.”
Bet, kad Viņš no turienes gāja projām, Rakstu zinātāji un farizeji sāka stipri uzmākties un Viņu vilināt ar daudziem jautājumiem, uzglūnēdami Viņam, lai saķertu kādu vārdu no Viņa lūpām. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Mieram tuvu oktobris 2017