Sestdiena, 22. februāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pētera
pirmās vēstules (1 Pēt 5, 1-4)
Mīļie, vecākos, kas ir jūsu vidū, es lūdzu, tāpat būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks, kā arī tās godības līdzdalībnieks, kas nākotnē at­klāsies: ganiet Dieva ganāmpulku, kas ir pie jums, rūpēdamies par to nevis piespiesti, bet brīvprātīgi, kā Dievs to grib, – nevis negodīgas peļņas dēļ, bet gan ar pašatdevi, nevis kā kungi pār draudzēm, bet gan kļūdami par priekšzīmi ganāmpulkam! Un, kad parādīsies Visaugstākais ganītājs, jūs saņemsiet nevīstošo godības kroni. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 23 (22)
Refrēns: Kungs mani vada, man nekā netrūks.

Kungs mani vada, man nekā netrūks:
zālainās ganībās Viņš dod man vietu,
Viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē,
manai dvēselei Viņš atjauno spēkus.
Sava vārda dēļ Viņš mani vada
pa taisnības ceļiem. R.

Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā,
es nebīšos ļaunuma, jo Tu esi pie manis.
Tavs spieķis un gana rīkste
liek man paļauties uz Tevi. R.

Tu esi klājis man galdu,
maniem ienaidniekiem redzot;
Tu svaidi manu galvu ar eļļu,
mans kauss ir pildīts līdz malām. R.

Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs
no dienas dienā.
Un es palikšu Kunga namā
visās sava mūža dienās. R.

Alleluja.
Tu esi Pēteris,
un uz šīs klints
Es uzcelšu savu Baznīcu,
un elles vārti to neuzvarēs.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 13-19)
Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cēzarejas robežās. Un Viņš jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: “Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu?” Un viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai vienu no praviešiem.”
Jēzus viņiem sacīja: “Bet par ko jūs mani uzskatāt?” Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!”
Un Jēzus, atbildot viņam, sacīja: “Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet mans Tēvs, kas ir Debesīs. Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es uzcelšu savu Baznīcu. Un elles vārti to neuzvarēs. Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu sasiesi virs zemes, tas būs sasiets arī Debesīs, un, ko tu at­raisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu februāris 2020