Pirmdiena, 27. maijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 16, 11-15)
Aizbraukuši no Troadas, mēs taisnā ceļā nonācām Samotrāķijā un nākamajā dienā – Neapolē, bet no turienes – Filipos, kas ir galvenā pilsēta tajā Maķedonijas daļā, kas ir kolonija.
Un šajā pilsētā mēs uzturējāmies dažas dienas. Bet sabata dienā mēs izgājām aiz vārtiem pie upes, kur, kā mums šķita, bija lūgšanu vieta. Un apsēdušies mēs sarunājāmies ar sanākušajām sievietēm.
Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete, vārdā Lidija, kas bija purpura pārdevēja Tiatiras pilsētā. Kungs bija atvēris viņas sirdi, lai viņa ņemtu vērā to, ko sacīja Pāvils.
Kad viņa un viņas nams tika nokristīti, viņa lūdza, sacīdama: “Ja jūs uzskatāt, ka es esmu uzticīga Kungam, tad nāciet manā namā un palieciet!” Un viņa mūs piespieda to darīt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 149
Refrēns: Kungam patīk Viņa tauta.
vai: Alleluja!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu:
lai Viņam slava svēto sapulcē!
Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,
Sionas dēli lai gavilē par savu Karali! R.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,
lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras!
Jo Kungam patīk Viņa tauta,
pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru. R.

Lai svētie priecājas godībā,
lai līksmojas savās atpūtas vietās,
Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām:
šis gods ir visiem Viņa svētajiem. R.

Alleluja.
Patiesības Gars dos liecību par mani,
un arī jūs tāpat liecināsiet.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 26–16, 4a)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kad atnāks Iepriecinātājs, ko Es jums atsūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Viņš dos liecību par mani. Bet arī jūs tāpat liecināsiet, jo esat ar mani jau no sākuma.
To Es jums sacīju, lai jūs nesāktu šaubīties. Jūs izslēgs no sinagogām. Un nāk stunda, kad katrs, kas jūs nonāvēs, domās, ka viņš kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav pazinuši nedz Tēvu, nedz mani.
Bet Es jums to sacīju, lai tad, kad pienāks viņu stunda, jūs atcerētos, ka Es jums to esmu jau teicis.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu maijs 2019