Piektdiena, 17. augusts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Ezehiēla
grāmatas (Ez 16, 59-63)
Tā saka Kungs Dievs savai tautai: “Es tev iz­darīšu, kā tu esi darījusi, tu, kas nonievāji zvērestu un pārkāpi derību. Tomēr Es atcerēšos savu derību ar tevi tavas jaunības dienās un noslēgšu ar tevi mūžīgu derību. Bet arī tu atcerēsies savus ceļus un nokaunēsies, kad atkal uzņemsi savas māsas: gan vecākas par sevi, gan jaunākas, un Es tev viņas došu par meitām, bet ne uz tavas derības pamata.
Un Es atjaunošu savu derību ar tevi, un tu zināsi, ka Es esmu Kungs, lai tu pieminētu un kaunētos, un aiz kauna vairs neatvērtu savu muti, kad Es tev piedošu visu, ko tu esi izdarījusi,” saka Kungs Dievs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Is 12
Refrēns: Priecāsimies par Dieva labvēlību!

Lūk, manas pestīšanas Dievs!
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un mans stiprums,
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus
no pestīšanas avotiem. R.

Slavējiet Kungu un piesauciet Viņa vārdu!
Viņa darbus dariet zināmus tautām,
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams! R.

Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas, –
lai tas kļūst zināms visā pasaulē!
Līksmo un gavilē tu, kas dzīvo Sionā,
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais. R.

Alleluja.
Uzņemiet Dieva Vārdu ne kā cilvēka vārdu,
bet, kāds tas patiesībā ir, – kā Dieva Vārdu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 19, 3-12)
Tajā laikā pie Jēzus piegāja farizeji un, gribēdami Viņu pārbaudīt, jautāja: “Vai cilvēkam ir atļauts kāda iemesla dēļ atstāt savu sievu?”
Viņš atbildot sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs jau no sākuma viņus radīja vīrieti un sievieti un sacīja: “Tāpēc cilvēks atstās tēvu un māti un pie­vienosies savai sievai, un abi būs viena miesa”? Un tā viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt!” Bet viņi atbildēja: “Kāpēc tad Mozus lika dot šķiršanās rakstu un atstāt?”
Viņš sacīja: “Jūsu cietsirdības dēļ Mozus jums atļāva atstāt savas sievas. Bet no sākuma tas tā nebija. Bet Es jums saku: kas savu sievu atstāj, ja ne laulības pārkāpšanas dēļ, un precē citu, tas pārkāpj laulību.”
Viņa mācekļi sacīja Viņam: “Ja tā tas ir cilvēkam ar sievu, tad labāk neprecēties.” Viņš tiem sacīja: “Ne visi saprot šo vārdu, bet tikai tie, kam ir dots. Ir nelaulājamie, kas tādi dzimuši no mātes miesām, un ir nelaulājamie, kurus par tādiem padarījuši cilvēki, un ir nelaulājamie, kuri no laulības dzīves ir paši atteikušies Debesu valstības dēļ. Kas spēj to saprast, lai saprot!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu augusts 2018