Trešdiena, 13. novembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Gudrības grāmatas (Gudr 6, 1-11)
Klausieties, valdnieki, un saprotiet, mācieties, zemes robežu tiesneši! Pievērsiet ausi jūs, kas valdāt pār daudziem un lepojaties ar tautu daudzumu. Jo Kungs jums ir devis varu, un valdīšanu – Visaugstais. Viņš pārbaudīs jūsu darbus un izpētīs domas, tādēļ ka jūs, būdami Viņa valstības kalpi, nedz taisnīgi tiesājāt, nedz sargājāt Likumu, nedz sekojāt Dieva gribai.
Viņš jums uzbruks briesmīgi un piepeši, jo barga tiesa būs tiem, kas ir priekšgalā. Mazajam tiks dāvāta žēlastība, bet varenos sastaps lielas mokas. Jo Dievs neņems vērā neviena personu, nedz bīsies no viņa lieluma, tādēļ ka pats Viņš ir radījis gan mazo, gan lielo un par visiem Viņš vienādi rūpējas; tomēr varenos gaida bargs pārbaudījums.
Tātad jums, valdnieki, domāti šie mani vārdi, lai jūs mācītos gudrību un nepakluptu. Jo tie, kas svēti ievēros taisnību, tiks attaisnoti, un tie, kas to ie­mācīsies, atradīs aizstāvību.
Tāpēc tiecieties pēc maniem vārdiem, mīliet tos, un jūs gūsiet pamācību. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 82 (81)
Refrēns: Dievs, celies tiesāt zemi!

Aizstāviet trūcīgo un bāreni,
apspiestajam un nabagam spriediet taisnību!
Izglābiet nabagu un vārgo,
izraujiet no grēcinieku rokām! R.

Es sacīju: “Jūs esat dievi,
un jūs visi – Visaugstā dēli.”
Bet jūs nomirsiet tāpat kā cilvēki
un kritīsiet kā katrs no augstmaņiem. R.


Alleluja.
Esiet pateicīgi par visu,
jo tāda attiecībā uz jums
ir Dieva griba Kristū Jēzū.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 17, 11-19)
Tajā laikā notika, ka Jēzus, iedams uz Jeruzalemi, šķērsoja Samarijas un Galilejas vidieni.
Un, kad Viņš iegāja kādā ciemā, Viņam pretī izskrēja desmit spitālīgi vīri, kas, nostājušies iz­tālēm, paceltā balsī lūdza: “Jēzu, Mācītāj, ap­žēlojies par mums!”
Viņš, tos ieraudzījis, sacīja: “Ejiet, parādieties priesteriem!” Un notika, ka viņi ejot kļuva tīri.
Bet viens no viņiem, redzot, ka ir izdziedināts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu, un nokrita uz vaiga pie Viņa kājām, Viņam pateikdamies. Viņš bija samarietis.
Bet Jēzus atbildot sacīja: “Vai tad ne desmit kļuva tīri? Un kur ir tie deviņi? Neviens nav atradies, kas atgrieztos un atdotu Dievam godu, kā vien šis svešzemnieks?” Un Viņš tam sacīja: “Celies, ej; tevi izglāba tava ticība.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 

Mieram tuvu novembris 2019