Svētdiena, 25. jūnijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Priestera komentārs
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Jeremija
grāmatas (Jer 20, 10-13)
Jeremijs sacīja: “Es dzirdēju daudzus sakām melus: “Briesmas visapkārt! Apsūdziet, apsūdzēsim viņu!” Visi mani labvēļi vēroja manu kritienu: “Varbūt viņš tiks piekrāpts, un mēs viņu uzveiksim un viņam atriebsimies.”
Bet Kungs ir ar mani kā varens karotājs. Tāpēc tie, kas mani vajā, kritīs un kļūs vāji. Viņi nonāks lielā kaunā, tādēļ ka viņiem nav veicies. Tas būs mūžīgs negods, kas nekad netiks izdzēsts.
Un Tu, debespulku Kungs, kas pārbaudi taisnīgo, kas redzi nieres un sirdi, ļauj, lūdzu, man redzēt Tavu atmaksu viņiem, jo Tev taču es atklāju savu lietu.
Dziediet Kungam, slavējiet Kungu, jo Viņš izglāba nabaga dzīvību no ļaundaru rokas!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 69 (68)
Refrēns: Kungs, uzklausi mani savā žēlsirdībā!

Jo Tevis dēļ es pacietu negodu,
manu vaigu pārklāja kauns;
esmu palicis svešs saviem brāļiem
un nepazīstams – savas mātes dēliem. R.

Jo mani ir sagrauzušas rūpes par Tavu namu,
un Tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani.
Bet es sūtu, Kungs, Tev savu lūgšanu
žēlastības laikā, ak, Dievs. R.

Kungs, uzklausi mani,
jo Tava žēlastība ir laipna,
savā lielajā žēlsirdībā uzlūko mani!
Lai pazemīgie skatās un priecājas;
meklējiet Dievu, un jūsu sirds kļūs dzīva. R.

Jo Kungs ir uzklausījis nabagus
un nav nonievājis savus gūstekņus.
Lai Viņu slavē debesis un zeme,
jūras un viss, kas tajās kustas. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules romiešiem (Rom 5, 12-15)
Brāļi, caur vienu cilvēku šajā pasaulē ienāca grēks, un caur grēku – nāve, un tā nāve pārgāja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrēkojuši. Jo arī līdz Likumam grēks bija pasaulē, bet grēks netiek ieskaitīts, kad nav Likuma. Tomēr nāve valdīja no Ādama līdz Mozum arī pār tiem, kas nebija sagrēkojuši līdzīgi Ādamam, kas ir Nākamā attēls.
Bet ar pārkāpumu nav tā kā ar žēlastības dāvanu. Jo, ja viena noziedzības dēļ daudzi ir pakļauti nāvei, tad vēl jo vairāk Dieva žēlastība un dāvana ir pārpilnībā nākusi pār daudziem, pateicoties viena cilvēka – Jēzus Kristus – žēlastībai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Patiesības Gars sniegs liecību par mani,
un arī jūs sniegsiet liecību.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 26-33)
Tajā laikā Jēzus sacīja apustuļiem: “Nebīstieties no cilvēkiem, jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Ko Es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un, ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem!
Un nebīstieties no tiem, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt. Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē.
Vai tad divus zvirbuļus nepārdod par vienu grasi? Bet neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva gribas. Pat mati uz jūsu galvas visi ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties: jūs esat labāki nekā daudzie zvirbuļi.
Katru, kas mani atzīs cilvēku priekšā, Es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir Debesīs. Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, to arī Es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu jūnijs 2017