Svētdiena, 20. oktobris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Priestera komentārs
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Izceļošanas
grāmatas (Izc 17, 8-13)
Tajās dienās amalekieši nāca un cīnījās pret Izraēli Rafidīmā.
Tad Mozus sacīja Jozum: “Izvēlies mums vīrus un izgājis cīnies pret Amaleku. Es rīt nostāšos kalna virsotnē ar Dieva zizli savā rokā.” Jozus izdarīja, ko Mozus viņam bija teicis, un cīnījās pret Amaleku. Bet Mozus un Ārons, un Hūrs uzkāpa kalna virsotnē. Un, kamēr Mozus turēja rokas paceltas, Izraēlis ņēma virsroku; bet, kad nolaida, virsroku ņēma amalekieši.
Bet Mozus rokas kļuva smagas; tāpēc viņi paņēma akmeni un to palika zem viņa, un viņš uz tā apsēdās. Bet Ārons un Hūrs atbalstīja viņa rokas no abām pusēm. Un notika, ka viņa rokas nenolaidās līdz pat saules rietam. Un Jozus uzvarēja Amaleku un viņa ļaudis ar zobena asmeni. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 121 (120)
Refrēns: Palīdzība mums nāk no Kunga.

Es pacelšu savas acis uz kalniem:
no kurienes nāks man palīdzība?
Palīdzība man ir no Kunga,
kas radīja debesis un zemi. R.

Viņš neļaus tavai kājai slīdēt,
un neaizmigs Tas, kas tevi sargā.
Redzi, Tas nesnaudīs un neiegrims miegā,
kas sargā Izraēli. R.

Kungs tevi sargā,
Kungs ir tavs pavēnis pie tavas labās rokas.
Tev nekaitēs saule dienā,
nedz arī naktī mēness. R.

Kungs pasargās tevi no visa ļauna,
tavu dzīvību Kungs sargās.
Kungs gādās par tavu iziešanu un atnākšanu
no šī laika un mūžam. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
otrās vēstules Timotejam (2 Tim 3, 14–4, 2)
Tu tomēr paliec pie tā, ko esi iemācījies un kas tev ir uzticēts, zinot, no kā esi mācījies. Tu taču jau kopš bērnības pazīsti Svētos Rakstus, kas tevi spēj pamācīt gudrībai, kura ved uz pestīšanu caur ticību Kristum Jēzum.
Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti un ir derīgi mācīšanai, pārliecināšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un sa­gatavots katram labam darbam.
Es zvērinu tevi Dieva un Jēzus Kristus priekšā, kas tiesās dzīvos un mirušos, un pie Viņa atnākšanas un Viņa valstības: sludini Vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, norāj, paskubini visā pacietībā un pamācībā! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs,
tas ir sirds domu un ilgu tiesnesis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 18, 1-8)
Tajā laikā Jēzus pastāstīja saviem mācekļiem līdzību, ka vajag vienmēr lūgties un nepagurt, sacīdams: “Kādā pilsētā dzīvoja kāds tiesnesis, kas nebijās Dieva un nerēķinājās ar cilvēkiem. Bet šajā pilsētā bija atraitne, kas nāca pie viņa, sacīdama: “Aizstāvi mani mana pretinieka priekšā!”
Viņš ilgu laiku negribēja, bet pēc tam pats sevī sacīja: “Kaut arī es nebīstos Dieva un nerēķinos ar cilvēkiem, tomēr, tā kā šī atraitne ir uzbāzīga, es viņu aizstāvēšu, lai viņa beigās atnākusi nesāktu mani sist.”
Un Kungs sacīja: “Ieklausieties, ko nekrietnais tiesnesis saka. Bet Dievs? Vai Viņš neaizstāvēs savus izvēlētos, kas dienu un nakti sauc uz Viņu, un vai ar viņiem vilcināsies? Es jums saku: Viņš tos ātri ņems savā aizstāvībā.
Bet ko domā, vai Cilvēka Dēls atnācis atradīs ticību virs zemes?” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu oktobris 2019