Pirmdiena, 18. decembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Jeremija
grāmatas (Jer 23, 5-8)
“Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “kad Es uzmodināšu Dāvidam taisnīgu Atvasi. Viņš valdīs kā ķēniņš un būs gudrs, un gādās par likumu un taisnību virs zemes. Viņa dienās tiks atpestīts Jūda un Izraēlis dzīvos drošībā. Un šis ir vārds, kurā viņu nosauks, – “Kungs ir mūsu taisnība”.
Tādēļ, lūk, nāk dienas,” saka Kungs, “kad vairs neteiks: “Tik tiešām, kā dzīvo Kungs, kas izveda Izraēļa bērnus no Ēģiptes zemes!” – bet sacīs: “Tik tiešām, kā dzīvo Kungs, kas izveda un atveda atpakaļ Izraēļa nama pēcnācējus no ziemeļu zemes un no visām zemēm, pa kurām viņus bija iz­klīdinājis!” Un viņi dzīvos savā zemē.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 72 (71)
Refrēns: Viņa dienās uzplauks miers
un taisnība.

Dievs, dod karalim savu tiesneša gudrību
un savu taisnību karaļa dēlam,
lai viņš tiesā Tavu tautu taisnīgi
un Tavus nabagus – pēc patiesības. R.

Jo Viņš atbrīvos nabagu, kas vaimanā,
un apspiesto, kam nebija palīdzības.
Viņš žēlos trūcīgo un vārgo
un izglābs dzīvību nabagiem. R.

Lai ir slavēts Kungs Dievs,
Izraēļa Dievs, kas vienīgais brīnumus dara!
Un Viņa cildenais vārds lai ir mūžam slavēts,
un visa zeme lai piepildās ar Viņa godību!
Lai notiek! Lai notiek! R.

Alleluja.
Nāc, Izraēļa nama Valdniek,
kas Mozum devi Likumu Sinaja kalnā,
nāc un atpestī mūs ar savu vareno roku!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 1, 18-24)
Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt. Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.”
Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu un Viņu nosauks vārdā Emanuēls, kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.”
Uzmodies no miega, Jāzeps izdarīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Mieram tuvu decembris 2017