Trešdiena, 23. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 7, 1-3.15-17)
Brāļi, Jēzus ir Augstais priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas. Šis Melhizedeks, Salemas ķēniņš, visaugstā Dieva priesteris, izgāja pretī Ābrahamam, kas atgriezās pēc ķēniņu sakaušanas, un deva viņam svētību.
Ābrahams viņam atdeva no visa laupījuma desmito daļu. Viņa vārds vispirms nozīmē “Taisnības ķēniņš”, pēc tam arī “Salemas ķēniņš”, tas ir, “Miera ķēniņš”. Viņš, kas bija bez tēva, bez mātes, bez radurakstiem, bez dienu iesākuma un bez dzīves beigām, ir pielīdzināts Dieva Dēlam un paliek priesteris uz mūžiem.
Vēl skaidrāk tas kļūst redzams no tā, ka pēc Melhizedeka līdzības parādās cits priesteris, kas par tādu ir tapis nevis saskaņā ar miesas likuma prasībām, bet saskaņā ar neiznīcīgās dzīvības spēku.
Jo viņš ir saņēmis tādu liecību: “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 110 (109)
Refrēns: Tu esi priesteris uz mūžiem.

Sacīja Kungs manam kungam:
“Sēdies man pa labai rokai,
kamēr Es nolikšu tavus ienaidniekus
par tavu kāju pameslu.” R.

Tavas varas zizli
Kungs izstieps no Sionas:
“Valdi savu ienaidnieku vidū!” R.

Tava tauta būs uzticīga
tava karagājiena dienā;
svētajos kalnos no rītausmas klēpja
Es dzemdināju tevi kā rasu. R.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:
“Tu esi priesteris uz mūžiem
pēc Melhizedeka kārtas.” R.

Alleluja.
Jēzus sludināja Labo Vēsti par Dieva valstību
un dziedināja ļaudīm visas kaites.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 3, 1-6)
Tajā laikā Jēzus atkal iegāja sinagogā. Tur bija cilvēks ar nokaltušu roku. Un tie vēroja, vai Viņš sabatā nedziedinās, lai tad varētu Viņu apsūdzēt.
Un Jēzus sacīja cilvēkam, kuram bija nokaltusi roka: “Nostājies vidū!” Bet tiem Viņš jautāja: “Vai sabatā ir atļauts darīt labu vai ļaunu? Dzīvību izglābt vai iznīcināt?” Bet viņi klusēja.
Un Jēzus, uzlūkodams visapkārt tos ar dusmām un noskumis par viņu cietsirdību, sacīja cilvēkam: “Izstiep roku!” Un viņš izstiepa, un roka kļuva vesela.
Bet farizeji, izgājuši ārā, tūlīt ar hērodiešiem sarīkoja apspriedi pret Jēzu, kā Viņu nonāvēt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu janvāris 2019